Ursprungliga författningar: 1989

1150/1989
Förordning om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena
1149/1989
Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad
1148/1989
Lag om ändring av lagen om inlösen av hyresbostäder
1147/1989
Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om grundförbättring av bostäder
1146/1989
Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion
1145/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om utvecklande av bostadsförhållandena
1144/1989
Lag om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena
1143/1989
Lag om ändring av lagen om grundförbättring av bostäder
1142/1989
Lag om ändring av 4 § lagen om temporära begränsningar rörande hyreshus med bostadslån
1141/1989
Lag om upphävande av lagen om förhandlingssystem vid bostadsfinansiering
1140/1989
Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion
1139/1989
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1138/1989
Lag om upphävande av lagen om statsunderstöd åt småbrukares kreaturskontrollföreningar och tjurhållningssammanslutningar
1137/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1136/1989
Statsrådets beslut om storleken under 1990 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1135/1989
Statsrådets beslut om medicinaltaxa
1134/1989
Förordning om ändring av förordningen om ersättningar för service vid statliga verksamhetsenheter för socialvården och hälsovården
1133/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård
1132/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård
1131/1989
Förordning om ändring av förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar
1130/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral
1129/1989
Förordning om ändring av 24 § förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1128/1989
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1127/1989
Lag om upphävande av 11 § lagen om semesterpenning för småföretagare
1126/1989
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1125/1989
Lag om ändring av alkohollagen
1124/1989
Lag om Statens spannmålsförråd
1123/1989
Lag om temporär ändring av lagen om skatt på motorfordon
1122/1989
Lag om höjning av återbäringar och av slutlig skatt vid uppbörd på grundval av beskattningen för 1990
1121/1989
Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt
1120/1989
Lag om accis på fosforgödselmedel
1119/1989
Lag om temporär ändring av lagen om bränsleaccis
1118/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om ölaccis
1117/1989
Lag om ändring av 6 § lagen om läskedrycksaccis
1116/1989
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
1115/1989
Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti
1114/1989
Förordning om ändring av förordningen om statens upphandlingscentral
1113/1989
Förordning om ändring av köpvittnesförordningen
1112/1989
Förordning om ändring av 60 § beskattningsförordningen
1111/1989
Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
1110/1989
Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt
1109/1989
Lag om ombildning av en hypoteksbank till affärsbank och fusion mellan en hypoteks- och en affärsbank
1108/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1107/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1106/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1105/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda
1104/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1103/1989
Förordning om ändring av 2 och 5 §§ förordningen om avgifter för socialservice
1102/1989
Förordning om ändring av 17 a § förordningen angående verkställighet av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1101/1989
Förordning om ändring av förordningen om olycksfallsverket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.