Ursprungliga författningar: 1989

1200/1989
Lag om ändring av lagen om byggnadsmarksavgift i huvudstadsregionen
1199/1989
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd av djur under internationell transport
1198/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen och fiskeristadgan
1197/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan
1195/1989
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar
1194/1989
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
1193/1989
Lag om ändring av lagen om skattelättnader för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet
1192/1989
Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
1191/1989
Byggskattelag för 1990
1190/1989
Lag om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1990 och 1991
1189/1989
Skattestyrelsens beslut om det avdrag som skall göras från lön som begränsat skattskyldig studerande eller praktikant eller person som arbetar inom ramen för nordiskt program för arbetsutbyte erhåller
1188/1989
Skattestyrelsens beslut om ändring av skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel
1187/1989
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av resekostnadsersättningar avsedda i 83 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet vid beskattningen för år 1989.
1186/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om skyddsanordning för barn
1185/1989
Trafikministeriets beslut om fordons säkerhetsutrustning och rostskyddsbehandling
1184/1989
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1183/1989
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner
1182/1989
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1181/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående skattedistrikt
1180/1989
Förordning angående temporär ändring av 1 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om skatt på motorfordon
1179/1989
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av allmänna elleveransvillkor
1178/1989
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1177/1989
Förordning angående ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter till statens tekniska forskningscentral för utförda prestationer
1176/1989
Förordning om ändring av förordningen om högskolerådet
1175/1989
Förordning om Sibelius-Akademin
1174/1989
Förordning angående ändring av 4 och 7 §§ förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1173/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
1172/1989
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1989
1171/1989
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1990
1170/1989
Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar
1169/1989
Finansministeriets beslut om redovisningsverken
1168/1989
Förordning om ändring av förordningen om statistikcentralen
1167/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid befolkningsregistercentralen
1166/1989
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid befolkningsregistercentralen
1165/1989
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1164/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om grunderna för statsandel för veterinärs arvoden och resekostnadsersättningar
1163/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
1162/1989
Förordning om ändring av 3 § förordningen om havsforskningsinstitutets avgifter
1161/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer
1160/1989
Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
1159/1989
Förordning om ändring av förordningen om lotsningstaxa
1158/1989
Förordning om ändring av 43 § förordningen om enskilda vägar
1157/1989
Förordning om ändring av förordningen om befordran på järnväg
1156/1989
Förordning om ändring av luftfartsförordningen
1155/1989
Förordning om marknadsföringsrådet för lantbruket
1154/1989
Förordning om ändring av förordningen om lantmäteriförvaltningen
1153/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1990
1152/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om landets indelning i arbetskraftsdistrikt
1151/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.