Ursprungliga författningar: 1989

1250/1989
Lag om ändring av 79 § folkpensionslagen
1249/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1248/1989
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift 1990
1247/1989
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1990
1246/1989
Lag om temporär ändring av folkpensionslagen
1245/1989
Förordning om ikraftträdelse av lagen om ändring av atomansvarighetslagen
1244/1989
Förordning om ändring av 2 och 3 §§ förordningen angående områden, där luftfart är förbjuden eller inskränkt
1243/1989
Förordning om ändring av 21 § handelsregisterförordningen
1242/1989
Lag om ändring av 10 § handelsregisterlagen
1241/1989
Lag om ändring av lagen om andelsbanker
1240/1989
Lag om ändring av lagen om andelslag
1239/1989
Förordning om ändring av förordningen om laggranskningsrådet
1238/1989
Lag om ändring av lagen om laggranskningsrådet
1237/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av 3 § lantbruksministeriets beslut angående vägning av slaktkroppar
1236/1989
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om regionalt stödjande av transporter
1235/1989
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter
1234/1989
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1233/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om stödjande av skärgårdstransporter
1232/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om allmänna villkor för räntestödslån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad
1231/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
1230/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 3 § i statsrådets beslut om anskaffning av konstverk och placering av dem i statens offentliga byggnader
1229/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om temporärt anordnande av studier för teckningslärarexamen vid konstindustriella högskolan
1228/1989
Förordning om ändring av 4 § förordningen om temporärt anordnande av studier för musiklärarexamen vid Sibelius-Akademin
1227/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Lapplands högskola
1226/1989
Förordning om ändring av förordningen om Åbo handelshögskola
1225/1989
Förordning om behörighetsvillkoren för och besättande av vissa tjänster vid Helsingfors universitets naturhistoriska centralmuseum
1224/1989
Lag om ordnande av ställningen för de anställda vid centralarkivet för upplösta församlingar som övergår i statens tjänst
1223/1989
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om studiestöd
1222/1989
Lag om ändring av 7 § lagen om studiestöd
1221/1989
Förordning om ändring av förordningen om Finlands ILO-delegation
1220/1989
Förordning om ändring av förordningen om delegationen för sjömansärenden
1219/1989
Förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1218/1989
Förordning om ändring av förordningen om de avgifter som skall uppbäras för besiktning av elanläggningar
1217/1989
Förordning om avgifter för övervakning av elarbeten
1216/1989
Förordning om gottgörelse för bolagsskatt
1215/1989
Förordning om ändring av 2 § omsättningsskatteförordningen
1214/1989
Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd
1213/1989
Förordning om ändring av förordningen om påförande av accis
1212/1989
Förordning om ändring av tullskatteförordningen
1211/1989
Förordning om skattelättnader inom utvecklingsområdet
1210/1989
Lag om ägobyte mellan staten och aktiebolaget YIT-Yhtymä Oy
1209/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om uppbörd av vissa centralt utbetalda förmåner och ersättningar hos statens affärsverk
1208/1989
Statsrådets beslut om uppbörd av statens trafikskadekostnader hos statens affärsverk
1207/1989
Statsrådets beslut om ett skadeskyddssystem för statens affärsverk
1206/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om statens uniformsbidrag
1205/1989
Förordning om krigsinvalidernas jubileumsmynt
1204/1989
Förordning om ändring av förordningen om byggnadsförvaltningen
1203/1989
Förordning om ändring av 18 § förordningen om statskontoret
1202/1989
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda affärsverken att uppta lån år 1990
1201/1989
Förordning om temporära arrangemang beträffande statsbudgeten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.