Ursprungliga författningar: 1989

100/1989
Statsrådets beslut om åkerbeskogningspremier som betalas år 1989
99/1989
Statsrådets beslut om avtal om minskad lantbruksproduktion, vilka ingås år 1989
98/1989
Statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier
97/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1987
96/1989
Förordning om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989
95/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för den utbildning i företagsledning i små och medelstora företag som anordnas av handels- och industriministeriet
94/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet och inom dess förvaltningsområde
93/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom lantmäteriförvaltningen
92/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriet och inom det förvaltningsområde som lyder under ministeriet
91/1989
Skattestyrelsens beslut om ändring av skattestyrelsens beslut om befrielse från förskottsinnehållning på dividend, ränta och vinstandel
90/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
89/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat, som används vid behandling av dessa och för vilka ersättning utgår enligt sjukförsäkringslagen
88/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om understöd till föräldrar för sjukvård och rehabilitering av barn
87/1989
Statsrådets beslut om ändring av 5 § i statsrådets beslut om verkställighet och tillämpning av lagen om räntestödskredit för fackliga kurscentraler
86/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
85/1989
Statsrådets beslut om sammanslagning av Hirvensalmi, Mäntyharju och Pertunmaa länsmansdistrikt
84/1989
Republikens Presidents öppna brev angående ändring i statsrådet
83/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid handels- och industriministeriet och inom dess förvaltningsområde
82/1989
Förordning om regionalt stödjande av företagsverksamheten
81/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de allmänna villkoren för räntestödslån till trav- och ridsportsprojekt
80/1989
Statsrådets beslut om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall år 1989
79/1989
Statsrådets beslut om understöd för hyreshus med ekonomiska svårigheter
78/1989
Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
77/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom justitieministeriets förvaltningsområde
76/1989
Lag om räntestöd för lån som i stället för statligt lån beviljas för anskaffande av ägarbostad
75/1989
Undervisningsministeriets beslut om ändring av undervisningsministeriets beslut om rätt att som privatelev delta i studentexamen eller i prov som ingår i den
74/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 8 § sjukförsäkringslagen avsedd undersökning och behandling
73/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda tandläkararvoden
72/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkararvoden
71/1989
Förordning om kanalverket
70/1989
Lag om ändring av 13 a § lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning
69/1989
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
68/1989
Skattestyrelsens beslut om när efterbeskattning inte skall verkställas vid omsättningsbeskattning
67/1989
Skattestyrelsens beslut om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent
66/1989
Skattestyrelsens beslut om skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
65/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för statsbidrag som beviljas för stödjande av landsbygdens elektrifiering
64/1989
Förordning om begränsning av trålfiske av torsk i Bottenhavet
63/1989
Förordning om ändring av 1 och 9 §§ förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken
62/1989
Förordning angående ändring av förordningen om bränsleaccis
61/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom försvarsministeriets förvaltningsområde
60/1989
Lag om ändring av 97 och 121 §§ kyrkolagen
59/1989
Lag om ändring av ellagen
58/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upprättande av Nordiska utvecklingsfonden och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
57/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om upprättande av Nordiska utvecklingsfonden
56/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1989
55/1989
Finansministeriets beslut om ändring av 6 § finansministeriets beslut om betalningsställen och uppbördsprovisioner för vissa skatter
54/1989
Finansministeriets beslut om temporär ändring av 2 § finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
53/1989
Statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för träfritt tryckpapper
52/1989
Statsrådets beslut om räntan på räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader
51/1989
Statsrådets beslut om principiella anvisningar för beviljande av investerings-, start- och utvecklingsbidrag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.