Ursprungliga författningar: 1989

150/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Rautalampi och Vesanto kommuner till Tervo kommun
149/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Tuusniemi kommun till Vehmersalmi kommun
148/1989
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Karttula och Tuusniemi kommuner till Kuopio stad
147/1989
Förordning om bildkonstläroanstalter
146/1989
Lag om ändring av 1 och 36 §§ lagen om yrkesläroanstalter
145/1989
Handels- och industriministeriets beslut om stöd för främjande av etablering av småföretag
144/1989
Statsrådets beslut om överföring av Somero kommun från Tavastehus län till Åbo och Björneborgs län
143/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid medicinalstyrelsen och socialstyrelsen
142/1989
Förordning om ändring av 91 § hälsovårdsförordningen
141/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om handels- och industriministeriets industridistrikt
140/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
139/1989
Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet
138/1989
Förordning om ändring av 6 och 7 §§ förordningen om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras
137/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av 16 § 1 mom. trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om körkort
136/1989
Statsrådets beslut om utbildningsersättning till arbetsgivare för år 1989
135/1989
Förordning om avgifter för besiktning av luftfartyg, kontrollflygning och flygcertifikat
134/1989
Förordning om inrättande av en tjänst vid finansministeriet och om vissa behörighetsvillkor
133/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid justitiekanslersämbetet samt inom justitieministeriets förvaltningsområde
132/1989
Förordning om ändring av 2 och 9 §§ förordningen om studiestödsförvaltningen
131/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid undervisningsministeriet och inom undervisningsministeriets förvaltningsområde
130/1989
Förordning om ändring av förordningen om avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
129/1989
Skattestyrelsens beslut angående uppbärande av ånyo påfört förskott
128/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om understöd för växthusodlingars energiinvesteringar
127/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om energiunderstöd till gårdsbruksfastigheter
126/1989
Statsrådets beslut om stöd för förflyttning av producenttjänsteföretag
125/1989
Statsrådets beslut om premier för amkor
124/1989
Förordning om indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet
123/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde
122/1989
Republikens Presidents öppna brev angående ändring i statsrådet
121/1989
Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under åren 1990 och 1991
120/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående ämbetsdistrikts och självstyrelseområdens samt vissa trafikplatsers namn
119/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom miljöministeriets förvaltningsområde
118/1989
Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om anordnande av konsumentrådgivning i kommun
117/1989
Förordning om ändring av förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden
116/1989
Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark
115/1989
Lag om utvidgning av Oulanka nationalpark
114/1989
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse
113/1989
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar
112/1989
Lag om ändring av lagen om exportgaranti
111/1989
Lag om Statsgaranticentralen
110/1989
Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
109/1989
Lag om ändring av 22 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
108/1989
Lag om ändring av 26 § lagen om riksdagens tjänstemän
107/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagens justitieombudsmans pension samt om familjepension och förmån motsvarande grupplivförsäkring som betalas efter honom
106/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel
105/1989
Lag om ändring av 45 § gymnasielagen
104/1989
Lag om ändring av 71 och 72 §§ grundskolelagen
103/1989
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
102/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalen mellan de nordiska länderna om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan samt för ämneslärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen i gymnasiet och yrkesläroanstalterna, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen samt om tillämpningen av avtalen
101/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen mellan de nordiska länderna om gemensam arbetsmarknad för ämneslärare, lärare i praktisk-estetiska ämnen och speciallärare i grundskolan samt för ämneslärare och lärare i praktisk-estetiska ämnen i gymnasiet och yrkesläroanstalterna samt om tillämpningen av avtalen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.