Ursprungliga författningar: 1989

250/1989
Lag om ändring av 8 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
249/1989
Lag om ändring av 25 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund
248/1989
Lag om ändring av 11 § lagen om avloppsvattenavgift
247/1989
Lag om ändring av 44 § lagen om avfallshantering
246/1989
Lag om ändring av 20 § marktäktslagen
245/1989
Lag om ändring av byggnadslagen
244/1989
Lag om ändring av 40 och 141 §§ kommunallagen
243/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar
242/1989
Lag om ändring av lagen om länsrätterna
241/1989
Förordning om betalning av fronttillägg utomlands
240/1989
Förordning om ändring av förordningen om skogsforskningsinstitutet
239/1989
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 15 § atomansvarighetslagen
238/1989
Förordning om ikraftträdande av lufttransportlagen i vissa fall
237/1989
Förordning om justitieministeriet
236/1989
Lag om ändring av vattenlagen
235/1989
Lag om ändring av 3 § lagen om vatten- och miljöförvaltningen
234/1989
Finansministeriets beslut om avdrag av sådan förmån från utlandet som motsvarar pension och om beräkningsgrunder för bestämmande av storleken av sådan extra pension som skall betalas som engångsersättning
233/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
232/1989
Statsrådets beslut om de allmänna grunder enligt vilka tillstånd av yrkesutbildningsmyndighet inte behövs för inledande av en yrkeskurs
231/1989
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete
230/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
229/1989
Förordning om ändring av 3 § förordningen om statens delegation för arbetshygien och arbetarskydd
228/1989
Förordning om vissa tjänster som besätts för viss tid eller annars tidsbegränsat
227/1989
Förordning om statskontorets förtidspensionsnämnd
226/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport av lik
225/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om fördelningsgrunder för och sökande av understöd ur det anslag som anvisats för nedsättning av transport-, distributions- och andra kostnader för tidningspressen
224/1989
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om tilläggspris för mjölk
223/1989
Statsrådets beslut om premier för produktion av nötkött och fårkött
222/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 6 §§ statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
221/1989
Statsrådets beslut om produktionsavtal angående grönmjölshö, vilka ingås 1989
220/1989
Statsrådets beslut om produktionspremier som år 1989 skall utbetalas för ärter
219/1989
Statsrådets beslut om ersättning för den omsättningsskatt som ingår i priset på bränsle för lastbil i utrikestrafik
218/1989
Förordning om statens tekniska forskningscentral
217/1989
Förordning om ändring av 5 § förordningen om nämnden för användningen av indexlag
216/1989
Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om undersökning i uppfödningsanläggningar av broilrar, som är avsedda för konsumtion som ofryst färskvara, med avseende på salmonellasmitta
215/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om besiktning av fjäderfäkött
214/1989
Finansministeriets beslut om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga
213/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om export och import av varor mellan Finland och Sydafrikanska republiken
212/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa kommuners namn
211/1989
Förordning om ändring av förordningen om arvoden, ersättningar och avgifter för skeppsmätning
210/1989
Förordning om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
209/1989
Förordning om ändring av förordningen om arvoden och ersättningar för besiktning av tryckkärl i fartyg
208/1989
Förordning om ändring av förordningen om arvoden och lösen till mönstringsförrättare
207/1989
Förordning om ändring av förordningen om vissa arvoden och ersättningar för besiktning och kontroll av fartyg samt fastställande av isavgiftsklass
206/1989
Förordning om ändring av förordningen om luftfartsförvaltningen
205/1989
Arbetarskyddsstyrelsens beslut om läkarundersökningar i asbestarbete
204/1989
Finansministeriets beslut om ändring av 2 § finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
203/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om televisionslicenser
202/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
201/1989
Statsrådets beslut om lantbruksdistrikten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.