Ursprungliga författningar: 1989

300/1989
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
299/1989
Förordning om ikraftträdande av kulturavtalet med Nederländerna
298/1989
Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen
297/1989
Lag om ändring av riksdagsordningen
296/1989
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Orimattila domsaga
295/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd foderströmming
294/1989
Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
293/1989
Förordning om ändring av förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
292/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon
291/1989
Förordning om fiskeridistrikt
290/1989
Förordning om ändring av förordningen om gårdsbruksenheter
289/1989
Lag om ändring av 1 § förköpslagen
288/1989
Skattestyrelsens beslut om stämpelskatt som erläggs i pengar
287/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ränta på räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter
286/1989
Handels- och industriministeriets beslut om de övergångstider som gäller för anteckningar på aerosoler
285/1989
Statsrådets beslut om kostnaderna för inkvartering och förplägning av elever som deltar i sysselsättningsfrämjande utbildning
284/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador
283/1989
Statsrådets beslut om startstöd till unga odlare
282/1989
Förordning om upphävande av 10 § förordningen om bostadsbidrag
281/1989
Förordning om ändring av elförordningen
280/1989
Förordning om de avgifter som centralen för turistfrämjande uppbär för sina prestationer
279/1989
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i redovisning vid Åbo handelshögskola
278/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för vissa tjänster vid högskolorna
277/1989
Förordning om ändring av förordningen om metallmynt
276/1989
Förordning om ändring av förordningen om statsrådets kansli
275/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
274/1989
Ändringar i statsbudgeten för 1989
273/1989
Miljöministeriets beslut om typgodkännande inom byggnadsbranschen
272/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om markens externa värde
271/1989
Statsrådets beslut angående omorganisation av fyra polisdistrikt
270/1989
Lag om ändring av vägtrafiklagen
269/1989
Lag om ändring av 43 § lagen om renskötsel
268/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om fri rättegång
267/1989
Lag om ändring av 16 b § lagen om arbetsförmedling
266/1989
Lag om ändring av 24 och 25 §§ lagen om virkesmätning
265/1989
Lag om ändring av 8 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
264/1989
Lag om ändring av 12 § lagen om hundskatt
263/1989
Lag om ändring av 4 § lagen angående stämpelskatt
262/1989
Lag om ändring av 29 § lagen om smittsamma sjukdomar
261/1989
Lag om ändring av 44 § lagen om kommunala allmänna sjukhus
260/1989
Lag om ändring av 23 § lagen angående omorganisering av kommunalförbund inom sjukvårdens område i vissa fall
259/1989
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
258/1989
Lag om upphävande av 26 § 3 mom. hälsovårdslagen
257/1989
Lag om ändring av 47 § folkhälsolagen
256/1989
Lag om ändring av lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
255/1989
Lag om ändring av 15 § lagen om överlastavgift
254/1989
Lag om ändring av 14 § lagen om parkeringsbot
253/1989
Lag om ändring av 22 § förköpslagen
252/1989
Lag om ändring av 25 § polislagen
251/1989
Lag om ändring av 7 § lagen om avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.