Ursprungliga författningar: 1989

400/1989
Statsrådets beslut om ändring av beslutet om de allmänna grunderna för exportgarantipremier
399/1989
Statsrådets beslut om ändring av den till statsrådets beslut om prisskillnadsersättning för livsmedelsprodukter som bilaga anslutna förteckningen
398/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för vissa tjänster vid Tekniska högskolan
397/1989
Förordning om ändring av 8 § förordningen om Finlands författningssamling
396/1989
Förordning om ändring av reglementet för statsrådet
395/1989
Lag om ändring av 11 § lagen om yrkesvägledning
394/1989
Lag om ändring av 17 § lagen om arbetsförmedling
393/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
392/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ungern om skydd för investeringar
391/1989
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp
390/1989
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
389/1989
Förordning om ändring av 29 § förordningen om skolstyrelsen
388/1989
Förordning om ändring av gymnasieförordningen
387/1989
Förordning om ändring av grundskoleförordningen
386/1989
Förordning om behörighetsvillkor för vissa tjänster vid skatteförvaltningen
385/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid finansministeriet
384/1989
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
383/1989
Förordning om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete
382/1989
Lag om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete
381/1989
Statsrådets beslut om produktionspremie för industripotatis
380/1989
Statsrådets beslut om produktionspremie för råg
379/1989
Statsrådets beslut om produktionspremier för odling av fodersäd
378/1989
Statsrådets beslut om understöd för produktion av kött
377/1989
Statsrådets beslut om produktionsunderstöd för mjölk
376/1989
Statsrådets beslut om understöd enligt antalet husdjur
375/1989
Statsrådets beslut om arealtillägg
374/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Sovjetunionen om undvikande av kvarstad på fartyg samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
373/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sovjetunionen om undvikande av kvarstad på fartyg
372/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
371/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
370/1989
Patent- och registerstyrelsens beslut om ändringar och tillägg till klassificeringen av mönster vid registrering
369/1989
Inrikesministeriets beslut om stöd för skärgårdsområden
368/1989
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
367/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående fastställande av boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning för år 1989
366/1989
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och kommuners skärgårdsdelar
365/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ortstillägg, utrustningsersättning och ersättning för installeringskostnader
364/1989
Statsrådets beslut angående upphävande av statsrådets beslut om erläggande av exportdeposition för träfritt tryckpapper
363/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
362/1989
Förordning om upphävande av förordningen om tillämpning av artikel 12 i det långvariga handelsavtalet med Rumänien
361/1989
Förordning om ändring av förordningen om avträdelsepension
360/1989
Förordning om ändring av 61 § förordningen om skatteförvaltningen
359/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1989
358/1989
Lag om ändring av lagen om rätt för statsrådet att överlåta vissa staten tillhöriga industriella inrättningar till för ändamålet grundade aktiebolag
357/1989
Lag om ändring av lagen om införande av statstjänstemannalagen
356/1989
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt
355/1989
Lag om upphävande av 7 a § 2 mom. polislagen
354/1989
Lag om Finlands delegation i Europarådet
353/1989
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Nyslott rådstuvurätt
352/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om allmänna villkor för produktutvecklingsbidrag och produktutvecklingslån
351/1989
Förordning om Statsgaranticentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.