Ursprungliga författningar: 1989

1300/1989
Förordning om Uddskatans naturskyddsområde
1299/1989
Förordning om ikraftträdande av andra och fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
1298/1989
Förordning om ikraftträdande av det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollen
1297/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen
1296/1989
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1295/1989
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1990
1294/1989
Skattestyrelsens beslut om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent
1293/1989
Miljöministeriets beslut om när kommunala planer för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen för fastställelse
1292/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1291/1989
Förordning om ändring av 28 b § förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1290/1989
Förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden
1289/1989
Lag om ändring av 5 § lagen om bekämpande av oljeskador på land
1288/1989
Lag om ändring av 12 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
1287/1989
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
1286/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
1285/1989
Statsrådets beslut om vissa priser inom Post- och televerket
1284/1989
Statsrådets beslut om bidrag för ersättande av renägares inkomstbortfall
1283/1989
Statsrådets beslut om ändring av namnen på Pedersöre och Uleåborgs länsmansdistrikt
1282/1989
Statsrådets beslut om ändring av 5 och 6 §§ statsrådets beslut om baszoner och stödområden
1281/1989
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och en kommundel skall utgöra specialområden
1280/1989
Förordning om ändring av fordonsförordningen
1279/1989
Förordning om ändring av 16 § förordningen om gränszon
1278/1989
Förordning om ändring av förordningen om bevakningsföretagsnämnden
1277/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
1276/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid inrikesministeriet
1275/1989
Lag om undantagsförfarande när statsandelarna för brand- och räddningsväsendets driftskostnader beviljas
1274/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsfordringar beträffande vissa gödselmedelspreparat
1273/1989
Förordning om ändring av 4 § gödselmedelsförordningen
1272/1989
Förordning om avgifter till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
1271/1989
Förordning om Statens spannmålsförråd
1270/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om avgifter för inspektion av växter
1269/1989
Förordning om förrättningsarvoden till veterinärer
1268/1989
Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om stöd för vård av barn i hemmet
1267/1989
Lag om ändring av 1 § lagen om stöd för vård av barn i hemmet
1266/1989
Lag om temporär ändring av lagen om åkerröjningsavgift
1265/1989
Lag om ändring av lagen om lantmäteriavgift
1264/1989
Lag om ändring av lagen om lantmäteriförvaltningen
1263/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lika pris för producentmjölk samt om grunderna för prissättningen enligt kvalitet och sammansättning
1262/1989
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1261/1989
Lag om balansering av lantbruksproduktionen
1260/1989
Lag om ändring av 13 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
1259/1989
Lag om ändring av lagen om kvotavgift för mejerier
1258/1989
Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk
1257/1989
Lag om ändring av lagen om temporär kvotavgift för mjölk
1256/1989
Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen
1255/1989
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1254/1989
Lag om ändring av 69 § sjukförsäkringslagen
1253/1989
Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn
1252/1989
Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag
1251/1989
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.