Ursprungliga författningar: 1989

450/1989
Förordning om ändring av vägtrafikförordningen
449/1989
Lag om ändring av vägtrafiklagen
448/1989
Lag om ändring av 4 § lagen om service- och studieverksamhet för sjömän
447/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om prissänkningsersättning för industri-rabattsmör
446/1989
Förordning om ikraftträdande av en ändring till tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet
445/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Dominikanska Republiken om visumfrihet
444/1989
Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen
443/1989
Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen
442/1989
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
441/1989
Statsrådets beslut om delningsgrunderna för understöd för ersättande av förluster som vållats kommunerna genom uthyrning av hyresbostäder i andra hand
440/1989
Statsrådets beslut om lån till stiftelsen Y-Säätiö och till kommunerna för anskaffning av hyresbostäder
439/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om delegationen för beredning av säkerhetsbestämmelser för maskiner och anordningar
438/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen
437/1989
Förordning om arbetsministeriet
436/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid byggnadsförvaltningen
435/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid skatteförvaltningen
434/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter
433/1989
Förordning om ändring av förordningen om delegationen för migrationsärenden
432/1989
Förordning om ändring av förordningen om service- och studieverksamhet för sjömän
431/1989
Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden
430/1989
Förordning om arbetsministeriets uppgifter i vissa till arbetarskyddsförvaltningens område hörande ärenden
429/1989
Förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsdelegationen, arbetarskyddsnämnderna och arbetarskyddsnämndernas undantagstillståndssektioner
428/1989
Förordning om ändring av förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
427/1989
Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsinstitutet
426/1989
Förordning om upphävande av 3 och 7 §§ förordningen angående verkställighet av lagen om arbetsförmedling
425/1989
Förordning om upphävande av 2 kap. förordningen om sysselsättningsfrämjande utbildning
424/1989
Förordning om ändring av förordningen om yrkesvägledning
423/1989
Förordning om delegationen för arbetskraftsservice
422/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen
421/1989
Statsrådets beslut om behållare med farliga ämnen och om märkning av dem
420/1989
Statsrådets beslut om indragning av Ii och Uleåborgs domsagor samt inrättande av Oulujoki domsaga
419/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om livsmedelsdelegationen
418/1989
Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
417/1989
Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet
416/1989
Förordning om ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen för skador på egendom
415/1989
Förordning om ersättningar till tjänstemän inom utrikesrepresentationen för kostnader för flyttning och för semesterresa till hemlandet samt för vissa andra resekostnader
414/1989
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
413/1989
Statsrådets beslut om ändring av 4 § statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg
412/1989
Statsrådets beslut om avtal om minskad hönsäggsproduktion, vilka ingås 1989
411/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 och 3 §§ statsrådets beslut om produktionsändringsavtal som ingås år 1989 samt om beskogningspremier
410/1989
Förordning om ikraftträdande av Europarådets stadga
409/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid länsstyrelsen i Åbo och Björneborgs län och Mellersta Finlands län
408/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om skydd för unga arbetstagare
407/1989
Lag om arbetstiden inom lantbruket
406/1989
Lag om ändring av 32 och 60 §§ gymnasielagen
405/1989
Lag om ändring av 58 och 94 §§ grundskolelagen
404/1989
Lag om ändring av 57 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
403/1989
Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för verkställande av förskottsinnehållning
402/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten och överlåtandet av levande fisk och rom från havet till inlandet
401/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de arbetstidsersättningar och kompletteringsersättningar som uppbärs för lantmäteriförrättningar och uppdrag samt de arealersättningar som uppbärs för styckning och klyvning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.