Ursprungliga författningar: 1989

550/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om statens säkerhetsupplagring
549/1989
Förordning angående ändring av förordningen om den försvarsekonomiska planeringskommissionen
548/1989
Förordning angående ändring av förordningen om bokföringsnämnden
547/1989
Förordning om en viss tjänstereglering
546/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar
545/1989
Förordning om ändring av 2 a § förordningen om utövning av läkaryrket
544/1989
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
543/1989
Lag om ändring av lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
542/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken om rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen och om tillämpningen av överenskommelsen
541/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Tyska Demokratiska Republiken om rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål och om tillämpningen av överenskommelsen
540/1989
Jordbruksstyrelsens beslut om de viktigaste växtarternas sorter
539/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 1 och 2 §§ i jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1989
538/1989
Statsrådets beslut om tillämpning av lagen om skydd i arbete på hantering och spridning av bekämpningsmedel i skogsarbete
537/1989
Statsrådets beslut om vissa inköps- och försäljningspriser för inhemsk säd
536/1989
Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket
535/1989
Förordning om delegationen för sjömansärenden
534/1989
Förordning angående ändring av förordningen om tull- och importavgiftspreferenser för varor med ursprung i utvecklingsländer
533/1989
Lag om ändring av 22 § lagen angående rättighet att idka näring
532/1989
Lag om ändring av 4 § lagen om accis på gödselmedel
531/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid miljöministeriet
530/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid post- och televerket
529/1989
Förordning om inrättande av en biträdande professorstjänst i konsthistoria vid Tammerfors tekniska högskola
528/1989
Förordning om behörighetsvillkoren för tjänster vid Veterinärmedicinska högskolan samt om tjänstemännens uppgifter
527/1989
Förordning om Veterinärmedicinska högskolan
526/1989
Förordning om ändring av 16 § förordningen om fångvårdens utbildningscentral
525/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom fångvårdsväsendet
524/1989
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar
523/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om högsta förvaltningsdomstolen
522/1989
Förordning om länsrätterna
521/1989
Förordning om ändring av 2 § förordningen om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
520/1989
Trafikministeriets beslut om behöriga myndigheter för sådant typgodkännande av förpackningar som krävs för internationell transport av farligt gods på väg
519/1989
Statsrådets beslut om särskilt skyddade arter
518/1989
Statsrådets beslut om höjning av jaktvårdsavgiften
517/1989
Förordning om ändring av luftvårdsförordningen
516/1989
Förordning om höjning av förmånerna inom utkomstskyddet för arbetslösa
515/1989
Förordning om ändring av 1 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989
514/1989
Förordning angående ändring av 1 och 2 §§ förordningen om värnpliktig tillkommande dagspenning
513/1989
Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
512/1989
Lag om ändring av 8 och 9 §§ lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
511/1989
Lag om byggskatt i huvudstadsregionen
510/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid forskningscentralen för de inhemska språken
509/1989
Förordning om ändring av förordningen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever
508/1989
Förordning om ändring av förordningen om vissa undantag beträffande grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter
507/1989
Förordning om ändring av förordningen angående arbetstiden vid statens ämbetsverk och inrättningar
506/1989
Föreningsregisterförordning
505/1989
Lag om ändring av 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier
504/1989
Lag om avförande av vissa föreningar ur föreningsregistret
503/1989
Föreningslag
502/1989
Lag om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag
501/1989
Lag om ändring av 10 § lagen angående stämpelskatt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.