Ursprungliga författningar: 1989

600/1989
Statsrådets beslut om fastställande av taxorna för yrkesmässig motorfordonstrafik
599/1989
Statsrådets beslut om produktionspremie för sockerbetor
598/1989
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående räntegottgörelser och maximibelopp för räntestödslån för fiskerinäring
597/1989
Förordning om ändring av förordningen om trafikministeriet
596/1989
Förordning om inrättande av en professorstjänst i klinisk farmakologi och toxikologi vid Tammerfors universitet
595/1989
Förordning om inrättande av en professorstjänst i telekommunikationssystem vid Tekniska högskolan
594/1989
Förordning om ändring av förordningen om Tekniska högskolan
593/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid Tekniska högskolan
592/1989
Lag om rätt för frikommuner att avvika från vissa stadganden och bestämmelser
591/1989
Lag om upphävande av 3 § lagen om förrättande av filmgranskning
590/1989
Lag om upphävande av 3 § lagen om Finlands filmarkiv
589/1989
Lag om ändring av lagen om konstindustriella högskolan
588/1989
Lag om ändring av lagen om teaterhögskolan
587/1989
Lag om ändring av lagen om Sibelius-Akademin
586/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
585/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
584/1989
Förordning om indragning av en tjänst vid handels- och industriministeriet
583/1989
Förordning om ändring av förordningen om kärnsäkerhetsdelegationen
582/1989
Förordning om ändring av förordningen om post- och televerket
581/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom lantmäteriförvaltningen
580/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom lantmäteriförvaltningen
579/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar inom forstförvaltningen
578/1989
Förordning om studiesociala förmåner för gymnasieelever
577/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom finansministeriets förvaltningsområde
576/1989
Förordning om finska bildkonstens jubileumsmynt
575/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbäres för tullverkets prestationer
574/1989
Förordning om ändring av 22 och 23 §§ reglementet för statsrådet
573/1989
Lag om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar
572/1989
Lag om ändring av 21 § gymnasielagen
571/1989
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om delegationen för skogsodlingsmaterial
570/1989
Statsrådets beslut om inrättande av Tervalampi strövområde
569/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 4 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
568/1989
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om rätt för statens affärsverk att ingå försäkringsavtal
567/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om skattelättnad för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet
566/1989
Förordning om ändring av förordningen om byggnadsförvaltningen
565/1989
Lag om ändring av 15 § lagen om räntestödslån för fiskerinäringen
564/1989
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
563/1989
Lag om ändring av 5 och 7 §§ lagen om statens pensioner
562/1989
Lag om försäljning av Otnäs elverks egendom till aktiebolaget Esbo Elektriska Ab
561/1989
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i Rantasalmi domsaga
560/1989
Trafikministeriets beslut om reklam i kabelsändningar
559/1989
Trafikministeriets beslut om uppdelningen av telenäten enligt trafik
558/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid olycksfallsverket
557/1989
Lag om ändring av byggnadslagen
556/1989
Lag om riksomfattande personregister för hälsovården
555/1989
Lag om ändring av lagen om rådstuvurätt
554/1989
Lag om ändring av lagen om magistrat
553/1989
Lag om språket i standarder till vilka det hänvisas i författningar
552/1989
Handels- och industriministeriets beslut om ändring av beslutet om övervakningslicensiering
551/1989
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om importhandelsfonden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.