Ursprungliga författningar: 1989

800/1989
Lag om ändring av 13 § lagen om strålningsskydd
799/1989
Lag om ändring av 18 § lagen om medling i arbetstvister
798/1989
Lag om ändring av 33 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
797/1989
Lag om ändring av 72 § kärnenergilagen
796/1989
Lag om ändring av 17 § lagen om tillsyn över bank
795/1989
Lag om ändring av 8 § lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar
794/1989
Lag om ändring av 43 § lagen om val av republikens president
793/1989
Lag om ändring av 5 § riksdagsordningen
792/1989
Lag om ändring av strafflagen
791/1989
Finlands Banks beslut angående ändring av Finlands Banks beslut om tillämpning av statsrådets beslut om verkställighet av valutalagen
790/1989
Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last
789/1989
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar
788/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag
787/1989
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om den vetenskapliga redaktionskommittén för Atlas över Finland
786/1989
Statsrådets beslut om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar
785/1989
Förordning om indragning av vissa tjänster inom vatten- och miljöförvaltningen
784/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Helsingfors handelshögskola
783/1989
Förordning om val av styrelse vid Sibelius-Akademin år 1989
782/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
781/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid statsrådets kansli
780/1989
Förordning angående ändring av 29 § förordningen om försvarsministeriet
779/1989
Förordning om ikraftträdande av den blandade kommitténs beslut om ändring av avtalet med Europeiska ekonomiska gemenskapen
778/1989
Lag om ändring av lagen om bildkonstakademin
777/1989
Statsrådets beslut angående ändring av 2 § statsrådets beslut om ränteunderstöd, som på grund av arbetslöshet erlägges till studielåntagare
776/1989
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
775/1989
Förordning om ändring av förordningen om sysselsättningsfrämjande utbildning
774/1989
Förordning om riksomfattande personregister för hälsovården
773/1989
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
772/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom trafikministeriets förvaltningsområde
771/1989
Förordning om ändring av förordningen om lantmäteriförvaltningen
770/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter för utdrag och uppgifter ur fastighetsregistret samt för utdrag ur fastighetsregisterkartan
769/1989
Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen
768/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringsavtalet till avtalet mellan de nordiska länderna om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
767/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1989
766/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lösen för avskrifter och kopior av samt utdrag ur handlingar, upprättade på åtgärd av fastighetsingenjör och tomtbokförare
765/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stämpelskatt som skall uppbäras på vissa kartavstick och -utdrag
764/1989
Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriet
763/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom skolförvaltningen
762/1989
Statsrådets beslut om de understöd som beviljas för sänkande av räntekostnaderna för lastfartyg i utrikestrafik
761/1989
Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av lagen om barnbidrag
760/1989
Förordning om ändring av 6 § förordningen om Heinola kursinstitut
759/1989
Lag om ändring av 5 och 52 a §§ lagen om gårdsbruksenheter
758/1989
Lag om samfälligheter
757/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Färöarna samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser däri
756/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Färöarna
755/1989
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
754/1989
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om häradena
753/1989
Förordning om ändring av förordningen om Statsgaranticentralen
752/1989
Förordning om ändring av 55 a § förordningen om befolkningsböcker
751/1989
Förordning om ändring av förordningen om avgifter till befolkningsregistercentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.