1380/1989

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1989

Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 26 § 2 mom. hyreslagen av den 10 juli 1987 (653/87) beslutat:

1 §

Statsrådet har med beaktande av förändringarna i fastighetskostnaderna beslutat meddela av detta beslut framgående allmänna anvisningar om maximibeloppen för höjningar av hyrorna för bostadslägenheter.

2 §

Med beaktande av stegringen i fastighetskostnaderna finns det grundad anledning att höja de månatliga hyrorna i huvudstadsregionen (Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda) med högst 1,10 mark och i andra delar av landet med högst 0,80 mark per kvadratmeter av lägenhetsytan oberoende av vilkendera parten i hyresförhållandet som svarar för värmekostnaderna.

3 §

Vad som sägs i 2 § gäller inte hyra som betalas för en bostadslägenhet som innehas med stöd av ett hyresförhållande som har börjat efter den 31 december 1989, utom när mindre än två år har förflutit sedan lägenheten senast har varit uthyrd.

4 §

Med lägenhetsyta avses i 2 § lägenhetens i hyresavtalet angivna yta, räknad i kvadratmeter, eller, om denna inte anges i avtalet, den lägenhetsyta som anges i 8 § 2 mom. statsrådets beslut med allmänna anvisningar om skälig hyresnivå för bostadslägenheter på vissa orter (1379/89).

5 §

Har en hyresgäst eller någon annan, i vars omedelbara besittning bostadslägenhet är, hyrt ut en del av lägenheten till någon annan, beräknas den i 2 § avsedda förhöjningen enligt den lägenhetsyta som uteslutande nyttjas av underhyresgästen. Om bostadslägenheten i ett sådant fall omfattar högst ett rum och kök, får högst hälften av hela lägenhetsytan beaktas när höjningen beräknas.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1990.

På basen av dessa allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter kan i 29 § hyreslagen avsedda meddelandet att höja hyran göras tidigast i februari 1990.

Helsingfors den 29 december 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.