1376/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/80) 1 § 2 mom., 2-4 §§, 5 § 2 punkten och 6-9 §§ samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Med vatten- och avloppsåtgärder avses i denna lag åtgärder som betjänar samhällenas gemensamt eller fastighetsvis ordnade vattenförsörjning, avloppsreglering och behandling av avloppsvatten samt utnyttjande av slam som uppstår i samband därmed.

2 §

För planering och vidtagande av vatten- och avloppsåtgärder kan understöd för vatten och avlopp beviljas kommuner, kommunalförbund och sammanslutningar eller samfund som har grundats för vattenförsörjning och avloppsreglering eller enbart för vattenförsörjning eller för avloppsreglering. Understöd kan även beviljas fastighetsinnehavare.

Med fastighetsinnehavare avses i denna lag fastighetsägare eller med ägare jämförbara innehavare eller legotagare som besitter en fastighet med stöd av tomtlego- eller jordlegoavtal.

3 §

Som sådana kostnader för projekt, för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas, beaktas totalkostnaderna för planeringen och vidtagandet av vatten- och avloppsåtgärderna till den del som godkänts av den myndighet som beviljar understödet.

Anläggningar och konstruktioner för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas är

1) alla de anläggningar och konstruktioner som hör till ett allmänt eller något annat vatten- och avloppsverk och som behövs för verksamheten samt slambehandlings- och slamkomposteringsanläggningar, samt

2) de vattenförsörjnings- och avloppsregleringsanläggningar samt anläggningar för behandling av toalettavfall som behövs i projekt som gäller en viss fastighet eller i därmed jämförbara projekt samt vattenledningar och avlopp utanför byggnaden.

Närmare stadganden om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning. Vatten- och miljöstyrelsen kan genom förordning ges befogenhet att vid behov meddela närmare föreskrifter om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i förordningen och för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas.

4 §

Understöd för vatten och avlopp kan beviljas till högst 30 procent av kostnaderna enligt 3 §. Om understödstagaren för samma projekt har beviljats lån av statens medel eller lån för vilket staten betalar räntestöd, får det sammanlagda beloppet av dessa lån och understödet för vatten och avlopp uppgå till högst 60 procent av de ovan nämnda kostnaderna.

Om det av särskilda vattenvårdsskäl ställs exceptionellt stränga krav på behandlingen och avledandet av avloppsvatten eller om projektets huvudsakliga verkningsområde ligger i en glesbygd och det anses vara särskilt nödvändigt på grund av sociala skäl eller hälsoskäl, kan för projektet beviljas understöd för vatten och avlopp till högst 50 procent av de kostnader för projektet som avses i 3 §. Om lån enligt 1 mom. har beviljats för projektet, får det sammanlagda beloppet av dessa lån och understödet uppgå till högst 80 procent av de ovan angivna kostnaderna.

5 §

Förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas är,


2) att för projektet har uppgjorts en godtagbar plan jämte kostnadsförslag och att vid uppgörandet har beaktats totalplanen för vattenanvändningen samt den regionala generalplanen för vattenförsörjning och avlopp samt kommunens plan för utvecklande av vattenförsörjning och avlopp,


En förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas för projekt som gäller en viss fastighet eller för därmed jämförbara projekt är, utöver de förutsättningar som nämns i 1 mom., att den fastighet som projektet gäller används för stadigvarande boende eller näringsverksamhet som stöder sådant boende.

6 §

Då storleken av understöd för vatten och avlopp bestäms med stöd av 4 § skall avseende fästas vid projektets betydelse för säkerställandet av vattentillgången eller för vattenvården, kostnaderna för ordnande av vattenförsörjning och avlopp samt sysselsättningsläget inom området i fråga samt vid sökandens möjligheter att för projektet få räntestödslån enligt 2 § 2 punkten lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel.

7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas av vatten- och miljödistriktet inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställer. I det beslut som gäller beviljande av understöd kan för understödstagaren uppställas villkor som gäller påbörjande, genomförande och slutförande av projektet. Genom förordning stadgas hur understöd för vatten och avlopp skall sökas.

Den myndighet som har beviljat understödet övervakar användningen av det. Mottagaren av understödet är skyldig att lämna den myndighet som har beviljat understödet de uppgifter och handlingar samt det övriga material som behövs för övervakningen.

Understödstagaren skall även iaktta de villkor som avses i 12 § 2 mom. sysselsättningslagen (275/87).

8 §

Understöd för vatten och avlopp kan betalas till understödstagaren i en post sedan arbetet har utförts på ett godtagbart sätt och kostnaderna har förfallit till betalning eller, om den myndighet som har beviljat understödet anser det ändamålsenligt, i två eller högst tre poster i den takt som arbetet fortskrider enligt kostnadernas fördelning med avseende på tiden. Den sista posten, som skall utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet, betalas sedan arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt och redovisningen har granskats.

9 §

Vatten- och miljöstyrelsen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än det för vilket det har beviljats, eller för erhållande av understödet lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på annat sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. På det understödsbelopp som skall återbetalas skall erläggas en årlig ränta om 12 procent räknat från den dag då det lyftes. Om återbetalning inte skett eller ränta inte betalts till staten inom föreskriven tid, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det belopp som skall återbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På bidrag som har beviljats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas den tidigare lagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats av den.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 188/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 22/89
Stora utsk. bet. 180/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.