1375/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om finansiering av yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 3 juni 1983 om finansiering av yrkesläroanstalter (494/83) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 10 april 1987 (489/87), samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

8 a §
Pensionskostnad

En privat läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning och där de anställdas pensionsskydd bestäms enligt 29 § 2 mom. lagen om yrkesläroanstalter (487/87) skall kvartalsvis, före utgången av månaden efter kvartalets slut, för att bekosta anordnandet av pensionsskydd till statskontoret betala en pensionsavgift som utgör 1/4 av lönesumman för dem som omfattas av pensionsskyddet. Pensionsavgiften räknas till de driftskostnader som avses i 5 §.

Om pensionsavgiften inte betalas inom stadgad tid, uppbär statskontoret en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

Pensionsavgifterna jämte dröjsmålsräntor får indrivas enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Läroanstalten skall årligen enligt statskontorets anvisningar för verkställigheten av pensionsskyddet lämna uppgifter om sina anställda.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 216/89
Socialutsk. bet. 39/89
Stora utsk. bet. 218/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.