1372/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att trygga betalningen av framtida pensioner, familjepensioner och andra med dem jämförbara förmåner som baserar sig på anställning hos staten, och för att utjämna de utgifter som dessa medför för staten finns statens pensionsfond.

2 §

Statens pensionsfond är en fond som står utanför statsbudgeten och sköts av statskontoret.

3 §

Fondens inkomster består av de pensionsavgifter från ämbetsverk och inrättningar som inbetalas till fonden och avkastningen av fondens medel.

4 §

Statens ämbetsverk och inrättningar betalar årligen till fonden en pensionsavgift som motsvarar det uppkommande pensionsansvaret och vars grunder statsrådet bestämmer. Statskontoret beslutar om pensionsavgiftens storlek och betalning.

Om pensionsavgiften för statens affärsverk stadgas särskilt.

5 §

Ur fonden kan i statsbudgeten årligen till statsverket överföras ett belopp som uppgår till högst tre fjärdedelar av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning hos staten.

6 §

Den andel som fonden har av medlen på statens centralbokförings samlingskonto och som inte behövs för den överföring som anges i 5 § skall lånas till staten för att täcka utgifter i statsbudgeten i enlighet med vad finansministeriet beslutar inom ramen för de lånefullmakter som riksdagen har beviljat.

På fondens medel på statens centralbokförings samlingskonto och på medel som lånats till staten betalar staten en ränta, vars storlek statsrådet beslutar så att den allmänna räntenivån och räntan som uppbärs för premielån inom det pensionssystem som åsyftas i lagen om pension för arbetstagare (395/61) beaktas. Räntan skall årligen före utgången av februari i efterskott krediteras fonden.

7 §

I fondens balansräkning eller i tilläggsuppgifterna till den skall nämnas pensionsansvaret för de pensioner som grundar sig på anställning hos staten samt den ansvarsandel som inte har täckts.

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den pensionsavgift som anges i 4 § 1 mom. skall ämbetsverken och inrättningarna likväl första gången betala 1991. För 1990 betalas pensionsavgifterna centralt ur statsbudgeten.

Regeringens proposition 163/89
Statsutsk. bet. 82/89
Stora utsk. bet. 212/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.