1369/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om grundförbättring av bostäder

På föredragning av miljöministern

upphävs i förordningen den 30 november 1979 om grundförbättring av bostäder (844/79) 37 §,

ändras 5 § 1 och 3 mom., 16 § 1 mom., i 26 § det inledande stycket, 27 § 1 mom. och 32 § 2 mom.,

av dessa lagrum 16 § 1 mom. och 27 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 31 januari 1985 (119/85), samt

fogas till 20 a §, sådan den lyder i förordning av den 12 mars 1982 (195/82), ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

Bostadsstyrelsen eller kommunen, då denna beviljar lån, skall om en låneansökan som gäller en bostadsbyggnad med högst två bostäder inhämta lantbruksdistriktets utlåtande, om byggnaden finns på en sådan lägenhet eller ett sådant område

1) som omfattar mera än två hektar jordbruksmark eller vars skogsmark ger en årlig virkesavkastning om minst 150 kubikmeter beräknad i enlighet med 45 § 1 mom. förordningen om gårdsbruksenheter,

2) för vars anskaffning eller bebyggande har beviljats lån med stöd av lagen om gårdsbruksenheter (188/77), eller

3) vars ägare eller innehavare bedriver fiske, renskötsel eller annan dylik ekonomisk verksamhet vid sidan av jord- eller skogsbruk.


Det utlåtande som nämns i 1 mom. ges av det lantbruksdistrikt inom vars område den byggnad som lånet gäller är belägen. I utlåtandet skall nämnas om lån för grundlig reparation av byggnaden kan beviljas med stöd av lagen om gårdsbruksenheter.

16 §

För införande och ändring av en anteckning som avses i 22 § 3 mom. lagen om grundförbättring av bostäder skall bostadsstyrelsen eller, om lånet beviljas av kommunen, en kommunal myndighet underrätta vederbörande fastighetsdomare eller häradshövding och styrelsen för ett sådant bolag som avses i 14 § 2 mom. i lagen. Styrelsen skall omedelbart göra anteckning i aktiebreven och i aktieboken.


20 a §

Om en extra avkortning beror på att låneandelen för en enskild bostad har återbetalts, skall en ny amorteringsplan göras upp för det resterande obetalda kapitalet utan att den ursprungliga återbetalningstiden förkortas.

26 §

I skuldebrev för grundförbättringslån skall tas in ett villkor enligt vilket lånet utöver vad som stadgas i lagen om grundförbättring av bostäder kan sägas upp helt eller delvis till omedelbar betalning


27 §

En kommunal myndighet beslutar om uppsägning av ett grundförbättringslån som den har beviljat och som inte förutsätter godkännande av bostadsstyrelsen. Om uppsägning av grundförbättringslån i övrigt beslutar bostadsstyrelsen.


32 §

När därtill bemyndigade personer förrättar inspektion och syn har de rätt att granska behövliga räkenskapshandlingar och övriga handlingar. Låntagaren är skyldig att på begäran tillställa ovan nämnda personer handlingarna för granskning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandet i 20 a § 3 mom. tillämpas även i de fall då låneandelen har återbetalts innan denna förordning träder i kraft.

På primärlån som beviljas efter att denna förordning har trätt i kraft tillämpas alltjämt stadgandena om primärlån sådana de lyder när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.