1364/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet har rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge Finlands Exportkredit Ab förbindelser om att staten skall betala skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mellan anskaffningskostnaderna för de lån, som bolaget har upptagit för att kunna finansiera de lån på totalt högst 1 000 miljoner mark som det beviljar 1990-1992, och räntan på de lån som bolaget beviljar.

2 §

Statsrådet har också rätt att på de villkor som statsrådet bestämmer ge förbindelser om att staten skall betala de valutakursförluster som eventuellt föranleds av de utländska lån som bolaget upptar 1990-1992 för att finansiera de lån som bolaget beviljar.

Lån som avses i denna paragraf och i 1 § 2 mom. (853/88) lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utomlands 1986-1989 och om ersättning för dess valutakursförluster får samtidigt vara utestående till ett totalbelopp av högst 5 000 miljoner mark.

3 §

Statsrådet kan också ge förbindelse om att betala räntestöd och ersätta kursförluster för ett lån som Finlands Exportkredit Ab tar upp för återbetalning av de lån som avses i 1 och 2 §§ och som bolaget har tagit upp.

4 §

Räntestöd och ersättningar för kursförluster utbetalas till Finlands Exportkredit Ab av statskontoret.

5 §

Statsrådet har också rätt att utan krav på motsäkerhet men annars på de villkor som statsrådet bestämmer ställa statlig proprieborgen till säkerhet för betalning och uppfyllande av övriga avtalade villkor i fråga om lån till ett belopp av högst 1 000 miljoner mark som bolaget beviljar enligt denna lag.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 235/89
Statsutsk. bet. 89/89
Stora utsk. bet. 232/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.