1361/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) 35 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 17 augusti 1978 (644/78),

ändras 8 § 5 mom., 24 § 2 och 3 mom. samt 35 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 17 augusti 1978, samt

fogas till lagen en ny 8 a § och till 25 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 17 augusti 1978, nya 3 och 4 mom. som följer:

8 §

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja en bokföringsskyldig tillstånd att grunda registreringarna på verifikationsdata som föreligger i maskinläsbara datamedier och som vid behov kan återges skriftligt i vanlig läsbar form.

8 a §

I bokföringsmaterialet skall antingen verifikaten eller de på basis av dem gjorda registreringarna i bokföringen alltid finnas i vanlig läsbar skriftlig form.

24 §

Registreringarna i grundbokföringen och huvudbokföringen kan i enlighet med vad handels- och industriministeriet bestämmer göras som mikroutskrift på film eller på något annat sätt som möjliggör läsning med förstoringshjälpmedel och vid behov skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja en bokföringsskyldig rätt att göra registreringarna i grundbokföringen och specifikationerna till huvudbokföringen i maskinläsbara datamedier ur vilka data vid behov kan återges skriftligt i vanlig läsbar form.

25 §

Verifikationer och korrespondensen rörande affärshändelserna samt annat bokföringsmaterial än sådant som anges i 1 mom. får i enlighet med vad handels- och industriministeriet bestämmer förvaras avbildade på mikrofilm, överförda till optiska datamedier eller på något annat motsvarande sätt som vid behov möjliggör skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.

Bokföringsnämnden kan för viss tid bevilja en bokföringsskyldig tillstånd att, med undantag av balansböcker, konto- och registreringsplaner samt beskrivningar över förfarandet vid maskinell bokföring, förvara det bokföringsmaterial som nämns i 1 mom. avbildat på mikrofilm, överfört till optiska datamedier eller på något annat motsvarande sätt som vid behov möjliggör skriftlig återgivning i vanlig läsbar form.

35 §

Bokföringsnämnden får, om det finns särskilda skäl, för viss tid i enskilda fall eller branschvis bevilja undantag från 9 § 2 mom., 19, 20 och 21 §§, 25 § 1 och 2 mom. samt 29 och 30 §§.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På bokföringen för en räkenskapsperiod som har börjat innan lagen har trätt i kraft får den tidigare lagstiftningen tillämpas.

Regeringens proposition 190/89
Lagutsk. bet. 15/89
Stora utsk. bet. 229/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.