1349/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 b § lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 december 1982 (1021/82), samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom. och till 32 § ett nytt 3 mom. som följer:

15 b §

Har ansökan om återbäring av accis ingetts efter stadgad eller utsatt tid eller har för erhållande av återbäring lämnats bristfälliga eller felaktiga uppgifter, kan i felavgift uppbäras minst 50 och högst 50 000 mark.

31 §

Den som accisfritt skaffat i landet tillverkade produkter för ett ändamål som enligt lag är accisfritt skall för påförandet av accis föra bok av vilken framgår mängderna av accisfritt skaffade produkter, användningen av dem och lagermängderna.

32 §

Vad 1 och 2 mom. stadgar om accisskyldig gäller i tillämpliga delar även den som har skaffat i landet tillverkade produkter accisfritt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 222/89
Statsutsk. bet. 88/89
Stora utsk. bet. 235/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.