1348/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om tillfällig skattelättnad i fråga om vissa överlåtelsevinster

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av vad lagen om skatt på inkomst och förmögenhet stadgar om beskattning av vinst av överlåtelse, skall denna lag följas vid stats- och kommunalbeskattningen för 1990.

2 §

Skattepliktig inkomst är hälften av sådan tillfällig försäljningsvinst eller vinst av egendomsöverlåtelse som erhålls tidigast den 1 januari och senast den 30 juni 1990 genom överlåtelse av fast egendom till en kommun och som beräknas enligt den lag om skatt på inkomst och förmögenhet som skall tillämpas under skatteåret.

Består en vinst av egendomsöverlåtelse som erhållits under skatteåret också av sådan vinst av överlåtelse som denna lag inte tillämpas på, anses den skattefria del på 210 000 mark som skall beaktas vid uträkningen av den skattepliktiga vinsten gälla både vinst som avses i denna lag och övriga vinster, enligt vinsternas inbördes förhållande.

3 §

Kommunerna skall verkställa förskottsinnehållning på överlåtelsepris om minst 500 000 mark i fråga om en överlåtelse som avses i 2 § 1 mom. Om priset betalas i två eller flera poster, skall förskottsinnehållningen verkställas i samband med den första posten.

Förskottsinnehållningen bestäms enligt överlåtelsepriset som följer:

överlåtelsepris förskottsinnehållningen i procent av priset
minst 500 000 men under 1 000 000 mk 1 procent
minst 1 000 000 men under 5 000 000 mk 3 procent
minst 5 000 000 mk 6 procent

Vid förskottsinnehållningen tillämpas i övrigt lagen om förskottsuppbörd.

Om flera personer överlåter fast egendom och deras andelar i den fastighet som överlåts är kända, skall den i 1 mom. angivna förskottsinnehållningen verkställas separat för varje överlåtare enligt dennes andel i den egendom som överlåts.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 241/89
Statsutsk. bet. 96/89
Stora utsk. bet. 244/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.