1339/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 6 § 1 mom. 1 punkten, 8 § 12 och 13 punkten, 28 § 2 mom., 30 § 4 mom., 41 §, 42 § 2 mom. och 43 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. 1 punkten, 28 § 2 mom., 41 § och 42 § 2 mom. i lag av den 14 juli 1989 (661/89), 8 § 12 och 13 punkten i lag av den 17 juni 1988 (562/88), 30 § 4 mom. i lag av den 21 januari 1983 (71/83) och 43 § delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till 8 § en ny 14 punkt och till lagen temporärt en ny 61 a §,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 17 juni 1988 och den 14 juli 1989 samt genom lagar av den 18 juni 1971, den 23 december 1977 och den 21 november 1986 (525/71, 1001/77 och 824/86), som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:

1) 40 procent av överlåtelsepriserna och övriga vederlag för fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna, om den skattskyldige har ägt fastigheten minst 10 och värdepapperet minst 5 år, dock så att återvunnen avskrivning, som tidigare har gjorts på anskaffningsutgiften för värdepapper och godkänts vid beskattningen med stöd av 42 § 1 mom., samt det belopp som med stöd av 43 § avdragits från anskaffningsutgiften för aktier utgör skattepliktig inkomst också efter nämnda tid om 5 år,


8 §

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:


12) den ökning av levnadskostnaderna som orsakas av arbetsresa i samband med den skattskyldiges och hans makes näringsverksamhet, i enlighet med vad skattestyrelsen bestämmer närmare,

13) avgift för kärnavfallshantering enligt kärnenergilagen (990/87) samt

14) vinstpremieandel som avses i personalfondslagen (814/89).

28 §

Såsom kostnad för skatteåret betraktas dessutom på den skattskyldiges yrkande högst 25 procent av den del av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar som inte enligt 1 mom. har ansetts som kostnad. Med avvikelse från vad som här stadgas om de maximala procenttalen är kostnad för skatteåret högst 10 procent

1) av anskaffningsutgiften för andra värdepapper än aktier i bostadsaktiebolag och andra sådana bolagsaktier som berättigar till besittning av en viss lokalitet i en byggnad som bolaget äger, samt

2) av anskaffningsutgiften för sådana standardiserade optioner som gäller värdepapper eller prestationer, vilka beräknas på grundvalen av ett index som beskriver utvecklingen av värdepapperspriserna.


30 §

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelsepriser och övriga vederlag som under skatteåret erhållits för lösa anläggningstillgångar inte avdragits, betraktas denna del som skattepliktig intäkt för skatteåret med de undantag som anges i 43 §.

41 §

Skattepliktiga överlåtelsepriser och andra vederlag, som har erhållits för någon annan än en i 30 eller 31 § nämnd, förslitning underkastad anläggningstillgång som har överlåtits, förstörts eller gått förlorad genom stöld eller av någon annan orsak, betraktas såsom intäkt, och den avdragbara, oavskrivna delen av anskaffningsutgiften dras av under det skatteår då anläggningstillgången har överlåtits eller förlusten har konstaterats, med de undantag som anges i 43 §.

42 §

De skattepliktiga överlåtelsepriserna och övriga vederlag för markområden, värdepapper och andra sådana anläggningstillgångar som inte är underkastade förslitning beaktas som intäkt, och anskaffningsutgiften eller den avdragbara delen därav avskrivs under det skatteår under vilket anläggningstillgången har överlåtits, förstörts eller skadats, med de undantag som anges i 43 §.

43 §

På yrkande av en skattskyldig avdras den post, som inte avdragits vid beräkningen av den utgiftsrest som avses i 30 §, samt det skattepliktiga överlåtelsepris eller det vederlag av annat slag som erhållits för anläggningstillgångar som avses i 33 § 1 mom. 2 punkten samt i 34, 36, 37, 38 och 39 §§ och för aktier som berättigar till innehav av lokaliteter som används av den skattskyldige, med undantag av den del som motsvarar den oavdragna anskaffningsutgiften, från anskaffningsutgiften eller iståndsättningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar som har tagits i bruk under skatteåret.

På yrkande av en skattskyldig avdras det skattepliktiga överlåtelsepris eller andra vederlag, som erhållits för en byggnad som används huvudsakligen som den skattskyldiges lokalitet eller som erhållits för aktier som berättigar till innehav av lokaliteter som används av den skattskyldige, med undantag av den del som motsvarar den avdragbara anskaffningsutgiften, från anskaffningsutgifterna för sådana aktier som berättigar till innehav av lokaliteter som används av den skattskyldige och från iståndsättningsutgifterna för lokaliteterna.

Om en skattskyldig fortsätter med sin näringsverksamhet och gör sannolikt att han ämnar anskaffa eller reparera förslitning underkastade anläggningstillgångar, betraktas av det i 1 mom. angivna belopp, som inte har avdragits under skatteåret enligt 1 eller 2 mom., den i bokföringen upptagna återanskaffningsreserveringen för förslitning underkastade anläggningstillgångar såsom inkomst, genom att det dras av från anskaffningsutgiften för de förslitning underkastade anläggningstillgångar som har tagits i bruk senast under det tredje skatteåret, eller från iståndsättningsutgifterna för anläggningstillgångarna.

Om en skattskyldig fortsätter med sin näringsverksamhet och gör sannolikt att han ämnar anskaffa eller reparera anläggningstillgångar, betraktas såsom intäkt av det i 2 mom. angivna belopp som inte har avdragits under skatteåret enligt 1 eller 2 mom., den i bokföringen upptagna återanskaffningsreserveringen för lokaliteter genom att det dras av från anskaffningsutgiften för de anläggningstillgångar som avses i 1 och 2 mom. och som tagits i bruk senast under det tredje skatteåret, eller från iståndsättningsutgifterna för anläggningstillgångarna.

Om reserveringarna inte har använts på det sätt som anges ovan, betraktas de som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket de senast borde ha avdragits från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångarna. Länsskatteverket i det län där den skattskyldige har sin hemort kan dock av särskilda skäl på begäran av den skattskyldige bevilja förlängning av den ovan angivna tiden.

61 a §

Dividendinkomst som ett samfund får från något annat samfund än ett inhemskt är inte skattepliktig inkomst om de dividender, som betalas från en annan avtalsslutande stat, enligt bestämmelserna i ett gällande avtal om undvikande av dubbelbeskattning mellan hemviststaten för det samfund som betalar dividenden och finska staten är skattefria i Finland under samma förutsättningar som dividender som ett finskt samfund betalar till ett annat finskt samfund. En förutsättning är dessutom att de aktier som ägs av dividendtagaren medför ett röstetal om minst 10 procent av det sammanlagda röstetalet i det samfund som delar ut dividenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Stadgandena i 61 a § gäller till utgången av 1991. De tillämpas vid beskattningarna för 1990 och 1991.

Stadgandena i 28 § 2 mom. tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. Vid beskattningen för 1990 tillämpas 28 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (661/89). Vid beskattningen för 1991 har den skattskyldige rätt att med stöd av 28 § 2 mom. såsom kostnad räkna ett lika stort belopp som föregående skatteår, dock så att kostnadsbeloppet inte får överstiga de relativa maximibelopp som gällde vid föregående års beskattning.

Regeringens proposition 111/89
Statsutsk. bet. 78/89
Stora utsk. bet. 198/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.