1334/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1990

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Vid beskattningen för 1990 fastställs den inkomstskatt och förmögenhetsskatt som enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall betalas till staten i enlighet med skatteskalorna och skatteprocentsatserna i denna lag.

2 §

Den progressiva inkomstskatteskalan är följande:

Beskattningsbar inkomst mk Skatt vid nedre gränsen mk Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen %
38 000- 54 000 50 9
54 000- 67 000 1 490 19
67 000- 94 000 3 960 24
94 000-148 000 10 440 29
148 000-265 000 26 100 35
265 000- 67 050 43
3 §

Den progressiva förmögenhetsskatteskalan är följande:

Beskattningsbar förmögenhet mk Skatt vid nedre gränsen mk Skatt på den del av förmögenheten som överskrider den nedre gränsen %
1 060 000- 500 0,9
4 §

För samfund är inkomstskatteprocenten 25 och förmögenhetsskatteprocenten 1.

5 §

De personliga innehållningsprocentsatser som från och med den 1 mars 1990 tillämpas vid förskottsinnehållning på lön och pension fastställs så att de, om de tillämpades hela året, skulle resultera i det innehållningsbelopp som avses i 11 § lagen om förskottsuppbörd. Innehållningsprocentsatserna fastställs dock med en halv procentenhets noggrannhet och med avrundning uppåt samt med beaktande av försäkrads folkpensionsförsäkringspremie enligt 1,55 penni per skattöre.

Om den skattskyldiges totalinkomster under skatteåret beräknas vara högst 60 000 mark, skall sådana i 1 mom. angivna förskottsinnehållningsprocentsatser som är större än noll höjas med en procentenhet jämfört med de i 1 mom. nämnda grunderna. Om den skattskyldiges totalinkomster under skatteåret beräknas överstiga 60 000 men inte 200 000 mark, skall de i 1 mom. angivna förskottsinnehållningsprocentsatserna höjas med två procentenheter jämfört med de i 1 mom. nämnda grunderna. Om den skattskyldiges totalinkomster under skatteåret beräknas överstiga 200 000 mark, skall de i 1 mom. angivna förskottsinnehållningsprocentsatserna höjas med 2,5 procentenheter jämfört med de i 1 mom. nämnda grunderna. Om den skattskyldige enligt folkpensionslagen inte är skyldig att betala försäkrads folkpensionsförsäkringspremie, är höjningen en procentenhet mindre än vad som stadgas ovan. Den höjning som avses i detta moment beaktas inte när det belopp räknat ut som den skattskyldige enligt 37 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd skall betala vid förskottsuppbörd.

När fördelningen mellan de olika skattetagarna fastställs, betraktas 1 procentenhet av den höjning av förskottsinnehållningen som avses i 2 mom. såsom försäkrads folkpensionsförsäkringspremie och den överskjutande delen som inkomstskatt till staten.

Då det förskott på inkomstskatt till staten som uppbärs 1990 fastställs skall, med avvikelse från vad lagen om förskottsuppbörd stadgar om fastställande av förskott, i stället för den i 4 § nämnda inkomstskatteprocenten för samfund tillämpas en inkomstskatteprocentsats på 33 procent.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 109/89
Statsutsk. bet. 84/89
Stora utsk. bet. 226/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.