1329/1989

Utfärdat i Helsingfors den 28 december 1989

Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1990

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 17 december 1982 om skyddsupplag (970/82) beslutat:

1 §

Inom ramen för statsbudgeten kan år 1990 skyddsupplagringsavtal ingås om skyddsupplagring av de i 1 § förordningen om obligatorisk upplagring av läkemedel (608/84) förtecknade läkemedelssubstanserna samt följande varor, hänförliga till tulltariffens inom parentes nämnda positioner:

- Utsädesfrö av grönsaker och rotfrukter (07.13 och 12.09)

- Orostat kaffe (09.01.11.00/12.00)

- Sojabönor (12.01)

- Rå rypsolja (15.14.10.00)

- Foderjäst (21.02.20.00)

- Natriumklorid (25.01)

- Kaolin (25.07.00.00)

- Eldfasta varor (25.18, 69.02 och 69.03)

- Gipssten (25.20.10.00)

- Borater (25.28 och 28.40.11.00/20.00)

- Molybdenmalm (26.13.10.00)

- Stenkol, förutom antracit, stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen (27.01.12.00/19.00)

- Koks och halvkoks av stenkol eller brunkol (27.04)

- Råoljor (27.09)

- Smörjoljor och -fetter (27.10)

- Toppad råolja (27.10.00.10)

- Motorbensin (27.10.00.21)

- Flygpetroleum (27.10.00.31)

- Dieseloljor och lätta brännoljor (27.10.00.41)

- Tunga brännoljor (27.10.00.42)

- Oljor för framställning av tryckfärger (27.10.00.44)

- Kemikalier för behandling av vatten (kapitel 28)

- Sot (kimrök) (28.03)

- Kiselmetall och kisel med halvledaregenskaper (28.04)

- Svaveldioxid (28.11.23.00)

- Koldisulfid (28.13.10.00)

- Natronlut (28.15.12.00)

- Bariumhydroxid (28.16.30.00)

- Aluminiumhydroxid (28.18.30.00)

- Mangandioxid (28.20)

- Kobolt (28.22)

- Bariumsulfat (28.33.27.00)

- Kromsulfat (28.33.23.00 och 32.02)

- Mangansulfat (28.33)

- Polyfosfater (28.35.31.00/39.00)

- Natriumkarbonat (28.36.20.00)

- Väteperoxid (28.47.00.00)

- Kalciumkarbid (28.49.10.00)

- Toluen (29.02.30.00)

- Metanol och glykol (29.05)

- Tillsatsämnen till smörjmedel (29.19, 29.21, 29.32.90.00, 29.33.90.00, 29.34.90.00, 34.02.90.00, 38.11, 39.07 och 40.02.11.00/19.00)

- Polyaminer (29.21)

- Acceleratorer och stabilisatorer för vulkanisering inom gummiindustrin (29.21, 29.25, 29.30, 29.32.90.00, 29.33.90.00, 29.34.90.00, 38.12.10.00 och 38.12.30.00)

- Lysin (29.22.41.00)

- Isocyanater (29.29)

- Metionin (29.30.40.00)

- A-, D- och E-vitaminer (29.36.21.00/24.00/28.00)

- Kaliumklorid (31.04.20.00)

- Kaliumsulfat (31.04)

- Färgämnen och tryckfärgspigment (32.03 och 32.04)

- Tryckfärg (32.15)

- Sulfonsyra (34.02)

- Offsetplåtar och grafiska filmer (37.01)

- Ljuskänsligt papper (37.03)

- Filmframkallare (37.07)

- Elektrodmassa (38.01.30.00)

- Aktiverat kol (38.02.10.00)

- Kiselgur (38.02.90.00)

- Insekt-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt råämnen för dessa (38.08.10.00/30.00)

- Katalysatorer för oljeraffineringsindustrin och den kemiska industrin (38.15.11.00/19.00)

- Eldfast murbruk (38.16)

- Härdare (38.23)

- HD-polyeten (39.01.20.00)

- Polypropen (39.02.10.00)

- ABS- och SAN-plaster (39.03.20.00/30.00)

- Polyetrar (39.07)

- Tryckfärgshartser (39.07 och 38.06.30.00)

- Polyamid (39.08)

- Polyuretan (39.09)

- Gjuterihartser (39.13.90.00)

- Jonbytarmassa (39.14)

- Plastprodukter (39.26.90.90)

- Naturgummi (40.01)

- Syntetiskt gummi (40.02 och 40.05)

- Gummiduk (40.08.21 och 40.16.99)

- Lös ull och garn av ull (51.01 och 51.06-51.09)

- Garn av bomull (52.04-52.06)

- Syntetiska filamentgarn (54.01.10.10/10.20 och 54.02)

- Cordväv (54.08.21.00/34.00 och 59.02)

- Konststapelfibrer och garn av konstfibrer (55.03, 55.06 och 55.08-55.10)

- Polyamidpapper och polyamidfilm (56.03.00.92)

- Gummibehandlade textilvävnader av konstfibrer hänförliga till position 54.01 eller 54.02 (59.06.99.00)

- Filterduk och diafragmaduk (59.11.40.00/90.99)

- Mikanitpappersband (68.14)

- Ferrolegeringar (72.02)

- Dynamo- och transformatorplåt, spännstål, pläterad ståltråd, specialstål, ihåligt borrstål, processrör och rörnätsdelar (kapitlen 72 och 73)

- Med tenn överdragen eller pläterad plåt (72.10 och 72.12)

- Raffinerad obearbetad katodkoppar och gjutgods (74.03)

- Ämne av mässing (74.03)

- Rundstång av mässing (74.07)

- Nickel (75.01, 75.02 och 75.03)

- Aluminium (76.01, 76.02, 76.05 och 76.08)

- Bly (78.01 och 78.02)

- Tenn (80.01, 80.02 och 80.03)

- Hårdmetallbitar (82.07)

- Lödningsförnödenheter (83.11)

- Pannor, pumpar, fläktar, vattenbehandlingssystem, vatten-, ång- och gasturbiner med anordningar och delar (kapitel 84)

- Dieselmotorer och delar till dem (84.08.20.00 och 84.09.99.00)

- Fläktar för anläggningar (84.14.51.00/59.00)

- Delar och tillbehör till maskiner och anordningar (84.66)

- Delar och tillbehör till elektroniska och elektriska apparater och maskiner samt till adb-maskiner (84.71 och 84.73)

- Rullager (84.82)

- Universaldelar (84.85.90.00)

- Styrstavar, manövreringsapparater för styrstavar och positionsangivningsapparater med delar (kapitlen 84, 85 och 90)

- Eltekniska anordningar (kapitlen 85 och 90)

- Elektromagneter, permanenta magneter och ämnen till dessa av speciella material samt andra apparater och delar (85.05)

- Batterier (85.06)

- Ackumulatorer (85.07)

- Elektriska anordningar för dieselmotorer (85.11)

- Elektriska apparater och delar till dem (85.14 och 85.15)

- Delar till elektriska apparater och bärfrekvensutrustning för trådtelefoni eller trådtelegrafi (85.17.90.00)

- Mikrofoner, högtalare och tonfrekvensförstärkare (85.18)

- Delar och tillbehör till apparater för upptagning eller återgivning av ljud och bilder (85.22)

- Adb- och andra dataregistreringar (85.24)

- Delar till apparater för sändning eller mottagning av radiotelegrafi, apparater för sändning eller mottagning av radiotelefoni eller rundradio eller television, televisionskameror, apparater för radionavigering, radarapparater och apparater för radiofjärrstyrning (85.29.10.00/90.90)

- Delar till elektriska trafikkontroll- och trafikmanöverapparater för järnvägar, landsvägar, insjöfarleder, hamnar eller flygfält (85.30.90.00)

- Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (85.31.90.00)

- Elektriska kondensatorer (85.32)

- Elektriska apparater för brytning och omkoppling av elektriska kretsar, för skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar, motstånd, tryckta kretsar, kopplingstavlor och manöverpaneler (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 och 85.38)

- Reservdelar och komponenter för text- och bildbehandling (85.38, 85.40, 85.41 och 85.42)

- Delar till elektriska glödlampor och elektriska gasurladdningslampor (85.39.90.10/90.90)

- Elektronrör, katodstrålerör, rör för televisionskameror och kvicksilverlikriktarrör, fotoceller, piezoelektriska kristaller, dioder, transitorer och liknande halvledarkomponenter, ljusmitterande dioder och elektroniska mikrokretsar (85.40, 85.41 och 85.42)

- Isolerad elektrisk tråd (85.44)

- Artiklar av kol för elektriska ändamål (85.45)

- Isolatorer (85.46)

- Isolerdetaljer för elektriska maskiner, apparater eller tillbehör (85.47)

- Fordons transmissionsanordningar och lager (87.08)

- Delar till flygplan (88.03)

- Delar och tillbehör till fotokopierings- och värmekopieringsapparater (90.09.90.00)

- Delar och tillbehör till instrument för mätning eller reglering av täthet, tryck, fuktighet, temperatur, hastighet, strömning, nivå eller annan fysikalisk storhet (90.25.90.00, 90.26.90.00 och 90.32.90.00)

- Fordons givare, termostater och mätare (90.28, 90.29 och 90.32)

- Färgband (96.12)

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 28 december 1989

Minister
Pertti Salolainen

Inspektör
Tuula Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.