1309/1989

Given i Helsingfors den 29 december 1989

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 40 § samt

ändras 36 och 37 §§, 38 § 1 och 3 mom., 41 §, 44 § 1 mom. och 55 § 2 mom.,

av dessa lagrum 37 och 41 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 30 december 1966 (739/66) samt 44 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda lag och lag av den 9 januari 1981 (1/81), som följer:

36 §

Pensionskassans fullmäktige utnämner för tre kalenderår i sänder pensionskassans styrelse som består av fem medlemmar. För varje medlem utses en personlig suppleant. På framställning från social- och hälsovårdsministeriet utses en styrelsemedlem som även skall vara styrelsens ordförande. Av de övriga medlemmarna skall två företräda redarna och två sjöfolket. Av sjöfolkets representanter skall den ena företräda manskapet och den andra befälet. Den medlem som representerar befälet utses för ett kalenderår i sänder så att däcksbefälet, maskinbefälet och radiotelegrafisterna turvis är företrädda i styrelsen. Vad som ovan sagts om medlemmarna gäller även deras suppleanter.

Pensionskassans fullmäktige skall innan de medlemmar och de suppleanter för dem som företräder redarna och sjöfolket utses inhämta förslag från varje erkänd organisation inom respektive område. När styrelsen utses skall fullmäktige följa förslagen. För att ett förslag skall bli beaktat skall det i fråga om varje särskild medlem och suppleant omfatta dubbelt så många kandidater som det antal som skall utses. Om en organisation inom den tid som fullmäktige har utsatt inte framställer ett korrekt förslag, skall fullmäktige likväl utse representanter för den.

En medlem av styrelsen kan av särskilda skäl befrias från sitt uppdrag under mandattiden. Avgår eller entledigas en medlem eller suppleant under mandattiden, skall i hans ställe utses en ny medlem eller suppleant för den återstående tiden.

Styrelsen har rätt att arbeta i sektioner, till vilka också kan höra ledande tjänstemän vid pensionskassan. Om detta stadgas närmare genom förordning.

37 §

Styrelsen skall

1) avgöra pensionsärenden,

2) avge utlåtanden och framställa förslag i ärenden som rör pensionsskyddet för sjöfolket och utvecklandet av det,

3) besluta om investeringen av kassans medel enligt de principer som har fastställts av fullmäktige,

4) utse pensionskassans verkställande direktör och övriga ledande tjänstemän samt besluta om deras avlöning och andra frågor som har samband med tjänsterna,

5) årligen uppgöra bokslut och årsberättelse för pensionskassan,

6) kära och svara för pensionskassan, samt

7) sköta de ärenden vid pensionskassan som inte hör till fullmäktige.

Avgörandet av ärenden som anges i 1, 3, 6 och 7 punkten eller en del av dem får styrelsen anförtro sina sektioner eller medlemmar eller andra tjänstemän som uppfyller de behörighetsvillkor som nämns i 35 § 2 mom.

38 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören.


Styrelsen är beslutför då ordföranden och två andra medlemmar, av vilka den ena skall företräda redarna och den andra sjöfolket, är närvarande och ense om beslutet. I andra fall krävs för beslutförhet att ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande. Om en sektions beslutförhet stadgas närmare genom förordning.


41 §

Pensionskassans namn tecknas av

1) styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemedlem eller verkställande direktören,

2) verkställande direktören tillsammans med en styrelsemedlem eller någon som styrelsen har gett fullmakt till detta, eller av

3) två av styrelsen bemyndigade tjänstemän tillsammans.

Pensionskassan skall utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet namn och hemort i fråga om dem som har rätt att teckna pensionskassans namn. Ministeriet utfärdar på begäran intyg om vilka som har rätt att teckna pensionskassans namn.

44 §

Fullmäktige beslutar om de allmänna principerna för pensionskassans verksamhet och övervakar styrelsens verksamhet. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte minst en gång om året, senast inom juni.


55 §

Kassan får inte utan social- och hälsovårdsministeriets tillstånd äga en större del av aktiekapitalet i ett aktiebolag, som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, än ett belopp som motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital och röstetalet för alla aktier, om inte bolagets verksamhet kan anses ha samband med försäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller bolaget utgör ett bostads- eller fastighetsföretag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Mandattiden för den styrelse som har utnämnts enligt den lydelse av 36 § som gäller då denna lag träder i kraft, fortsätter efter 1991 tills fullmäktige har utsett en ny styrelse.

Regeringens proposition 232/89
Socialutsk. bet. 40/89
Stora utsk. bet. 219/89

Helsingfors den 29 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.