1300/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om Uddskatans naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81), som följer:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdet

För att skydda natur som danats av Finska viken och Stängselåsarna tillsammans och livsmiljön för dess växt- och djurarter för miljöforskningsändamål och för att främja intresset för naturen inrättas såsom ett i lagen om naturskydd (71/23) avsett särskilt naturskyddsområde Uddskatans naturskyddsområde på områden som staten äger i Hangö stad.

2 §
Naturskyddsområdets avgränsning

Arealen för Uddskatans naturskyddsområde är ca 32 hektar och dess gränser har märkts ut med en röd streckad linje på bifogade karta.

3 §
Förbud

Inom Uddskatans naturskyddsområde är det förbjudet

1) att uppföra byggnader och konstruktioner och att anlägga vägar,

2) att utföra dikning, att ta marksubstanser och att skada mark eller berggrund,

3) att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem,

4) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga, eller samla ryggradslösa djur samt

5) att röra sig och slå läger samt att göra upp öppen eld.

Inom naturskyddsområdet är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

4 §
Tillåtna åtgärder

Inom Uddskatans naturskyddsområde är det i enlighet med syftet för inrättandet av området tillåtet

1) att uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln och övervakningen samt för forskningen på området, för information till allmänheten och för besök på området,

2) att gå till fots, att cykla och att löpa skidor längs märkta stigar samt att löpa skidor även annorstädes när strandvattnen är isbelagda,

3) att vidta åtgärder som behövs för att bevara artrikedomen på fält och sandmarker,

4) att vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

5) att utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

5 §
Åtgärder med tillstånd av forststyrelsen

Med tillstånd av forststyrelsen är det inom Uddskatans naturskyddsområde i enlighet med syftet för inrättandet av området tillåtet

1) att för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte och för undervisning avliva och fånga djur och i ringa utsträckning samla växter, växtdelar, bon av djur och mineralprov,

2) att decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för mycket eller annars har blivit skadlig,

3) att restaurera och underhålla byggnader och konstruktioner samt att underhålla vägar samt el- och telefonlinjer och -anläggningar,

4) att undersöka områdets geologi samt

5) att bygga och underhålla sjösäkerhetsanordningar samt trafikmärken och ljudsignaler för farleder.

6 §
Underhålls- och dispositionsplan

En underhålls- och dispositionsplan skall göras upp för skötseln och användningen av Uddskatans naturskyddsområde. Underhålls- och dispositionsplanen fastställs av miljöministeriet.

7 §
Anslutning av områden till naturskyddsområdet

Om ett område som gränsar till naturskyddsområdet kommer i statens ägo, kan det genom beslut av miljöministeriet fogas till naturskyddsområdet.

8 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom Uddskatans naturskyddsområde medför inte för någon bättre rätt än han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 4 och 5 §§ nämnda åtgärder, som motsvarar målet för skydd av området och som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av det.

9 §
Förvaltning av naturskyddsområdet

Uddskatans naturskyddsområde är i forststyrelsens besittning och vård.

10 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar för bestämmandet av gränserna för Uddskatans naturskyddsområde meddelas av lantmäteristyrelsen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Karta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.