1288/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 12 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg 12 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 6 september 1985 (739/85), som följer:

12 §

Kommunen har rätt att enligt lagen om oljeskyddsfonden (379/74) ur oljeskyddsfonden få ersättning för kostnaderna för anskaffning av materiel som överensstämmer med den fastställda planen för bekämpning av fartygsoljeskador och för upprätthållande av bekämpningsberedskapen i enlighet med planen samt för utbildning av bekämpningspersonal. För att kommunen skall få ersättning till fullt belopp för anskaffning av sådan oljeskyddsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 500 000 mark krävs att fondens direktion på förhand har godkänt anskaffningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Det förhandsgodkännande som avses i 12 § 4 mom. behövs endast för anskaffning av sådan oljeskyddsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 500 000 mark och som kommunen beställer sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 215/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 21/89
Stora utsk. bet. 197/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.