1287/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/74) 2 § 1 och 4 mom., 3 § samt 5 § 2 mom., >av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 december 1984 (934/84) och 4 mom. sådant det lyder i lag av den 7 maj 1982 (335/82) och 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 september 1985 (741/85), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 7 maj 1982 och den 14 december 1984, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. samt det ändrade 4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

2 §

Till oljeskyddsfonden uppbärs för importerad olja och för olja som transporteras genom Finland en oljeskyddsavgift på 2,20 mark för varje fullt ton. Avgiften uppbärs till det dubbla beloppet, om oljan transporteras med ett tankfartyg som inte har försetts med dubbelbotten som omfattar hela den del av fartyget där lasttankarna är belägna.

Med olja avses i denna lag flytande produkter som hör till positionerna 27.07, 27.09 och 27.10 i tulltariffen.


Om påförande och betalning av oljeskyddsavgift samt om ändringssökande och även i övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om tull. Är det oklart om oljeskyddsavgiften skall uppbäras till förhöjt belopp, skall tullmyndigheten innan ärendet avgörs skaffa utlåtande av sjöfartsdistriktet. Sjöfartsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om när ett tankfartyg anses ha sådan dubbelbotten som åsyftas i 1 mom.

3 §

Uppbörden av oljeskyddsavgiften upphör vid utgången av kalendermånaden efter den under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden har stigit till tjugo miljoner mark. Uppbörden påbörjas på nytt efter utgången av kalendermånaden efter den under vilken fondens kapital har sjunkit under tio miljoner mark.

5 §

För kostnader som anskaffningen av bekämpningsmateriel och upprätthållandet av bekämpningsberedskap medför för kommunerna beviljas ersättning till fullt belopp på basis av kapacitetsfaktorn för bekämpning av oljeskador i enlighet med den fastställda planen för bekämpning av oljeskador. Ersättning till kommunen beviljas dock endast då det belopp som skall ersättas överstiger 1 000 mark. För anskaffningen av bekämpningsmateriel ersätts högst 500 000 mark, om inte oljeskyddsfondens direktion har godkänt anskaffningen på förhand.


Denna lag träder i kraft den 1 januari >1990. Det förhandsgodkännande som avses i 5 § 2 mom. behövs dock endast för anskaffning av sådan oljeskyddsmateriel för vilken kostnaderna överstiger 500 000 mark och som kommunen beställer sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 215/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 21/89
Stora utsk. bet. 197/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.