1286/1989

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1989

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 40 § 2 mom., 58 § 1 mom., 62 a § 1 mom. k-punkten och 2 mom. i-punkten, 172 § 2 mom. och 188 § 3 mom. i sitt beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83),

av dessa stadganden 40 § 2 mom. och 172 § 2 mom. sådana de lyder i beslut av den 22 september 1989 (849/89), 58 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom beslut av den 13 november 1987 (851/87) samt 62 a § 1 mom. k-punkten och 2 mom. i-punkten sådana de lyder i beslut av den 12 juni 1987 (548/87) och flyttade genom beslut av den 12 maj 1988 (435/88), samt

ändrat 5 § 2 mom., 40 § 1 mom., rubriken för 58 §, 154 § 2 mom., 155 § 3 mom., 172 § 1 mom. och ikraftträdelsestadgandet i beslutet av den 29 september 1989 (875/89),

av dessa stadganden 5 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda beslut av den 29 september, 40 § 1 mom. och 172 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda beslut av den 22 september 1989 och 154 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda beslut av den 29 september 1989, som följer:

2 kap.

Allmänna föreskrifter angående fordon

5 §
Mått

2. Fordons baköverhäng mäts från fordonets bakaxel, eller då bakaxelsystemet utgörs av en boggi, från dennas medelpunkt. Om en eller flera av bakaxelsystemets axlar är självstyrd eller tvångsstyrd, mäts baköverhänget från den fasta axeln eller från de fasta axlarnas medelpunkt.


3 kap.

Bil

40 §
Däck

1. På ett regummerat däck skall finnas en beteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt på däckets bägge sidor en beständig beteckning "Pinnoitettu - Regummerad".


58 §
Lastkorgens bredd

9 kap.

Släpvagnar till bilar

154 §
Mått

2. På en tvåaxlad eller motsvarande egentlig släpvagn får ingen del av karosseri eller last framtill nå utanför en cirkelbåge med radien 2,04 m uppritad med svängpunkten som medelpunkt.

155 §
Vikter

3. Av totalvikten hos en enaxlad egentlig släpvagn får högst 12 procent belasta dragbilen. Då släpvagnens totalvikt är högst 3500 kg skall därav minst 30 kg och högst 200 kg vila på dragbilen. Då en släpvagn med högst 3500 kg:s totalvikt kopplas till en bil med högst 3500 kg:s totalvikt anses släpvagnens totalvikt vila i sin helhet på släpvagnens axelsystem då den tillåtna kopplingsvikten bestäms.

172 §
Däck

1. På ett regummerat däck skall finnas en beteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt på däckets bägge sidor en beständig beteckning "Pinnoitettu - Regummerad".Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990, dock så att ändringarna i 3 § 2 mom., 49 §, 100 § 1 mom., 114 § 2 och 3 mom., 201 a § och 207 § 1 mom. träder i kraft den 1 januari 1991. Ändringen i 12 § 6 mom. i beslutet träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller fordon som första gången tas i bruk i Finland. Fordon, som har tagits i bruk innan beslutet trätt i kraft, får alltjämt användas i trafik, om fordonet uppfyller de bestämmelser som gällde innan detta beslut trädde i kraft. Om sådant fordons konstruktion eller utrustning ändras sedan detta beslut har trätt i kraft, skall ändringen utföras i enlighet med detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.