1284/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Statsrådets beslut om bidrag för ersättande av renägares inkomstbortfall

Sedan riksdagen beviljat anslag för avsedda ändamål har statsrådet på föredragning av jord- och skogsbruksministeriet fattat följande beslut:

1 §

Ur det 14 500 000 mark stora reservationsanslaget under moment 30.35.48 (Ersättningar till renägare för inkomstbortfall samt understöd av marknadsföring av renkött) i statsbudgeten för innevarande år används 8 000 000 mark till erläggande av statsbidrag för att partiellt ersätta den skada renägarna förorsakats på grund av uteblivna försäljningsintäkter vid företaget Poro ja Riista Oy:s konkurs.

2 §

Statsbidraget utanordnas till renägarna genom det renbeteslag, som i respektive fall försålt renarna till Poro ja Riista Oy, i den proportion beloppen för tillgodohavanden för försäljning av renar utvisar i borgenärsförteckningen för bolagets konkursbo.

3 §

Statsbidraget betalas av länsstyrelsen i Lapplands län, till vilken vederbörande renbeteslag bör inlämna en ansökan avseende detta ärende senast den 31 januari 1990.

4 §

Om statsbidrag utbetalats på fel grunder, äger länsstyrelsen i Lapplands län till staten indriva ifrågavarande statsbidrag jämte en ränta på 16 procent på beloppet räknat från den dag bidraget lyfts.

5 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av länsstyrelsen i Lapplands län.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 21 december 1989

Minister
Ole Norrback

Byråchef
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.