1275/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om undantagsförfarande när statsandelarna för brand- och räddningsväsendets driftskostnader beviljas

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För att påskynda utbetalningen av statsandelar för brand- och räddningsväsendets driftskostnader betalas till kommunerna statsandel för kretsalarmeringscentralernas driftskostnader för 1986-1988 och statsandel för driftskostnaderna för kommunens övriga brand- och räddningsväsen för 1984-1988 så som denna lag stadgar.

2 §

Statsandel betalas i enlighet med ansökan som kommunen har gjort inom utsatt tid, så att från den på detta sätt uträknade statsandelen först dras av fem procent och därefter de förskott och delprestationer som redan har betalts till kommunen.

3 §

Om mottagaren inom tre månader efter det lagen trätt i kraft skriftligen motsätter sig undantagsförfarandet, betalas statsandelen i enlighet med lagen om statsandelar och -understöd åt kommunerna för kostnaderna för brand- och räddningsväsendet (560/75).

4 §

De statsandelar som med stöd av denna lag beviljas genom undantagsförfarande betalas till kommunerna före utgången av 1991.

En statsandel som har betalts till för högt belopp till en kommun skall betalas tillbaka inom tre månader efter att kommunen har delgivits beslutet därom.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 184/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 25/89
Stora utsk. bet. 204/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.