1271/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om Statens spannmålsförråd

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 22 § lagen den 15 december 1989 om Statens spannmålsförråd (1124/89):

Uppgifter
1 §

Statens spannmålsförråd har, i enlighet med vad som stadgas i 2 § lagen om Statens spannmålsförråd, till uppgift att

1) köpa och sälja samt upplagra spannmål,

2) sörja för säkerhetsupplagringen av spannmål, utsäde och vallväxtfrö,

3) importera och exportera spannmål och spannmålsprodukter,

4) sörja för främjandet av handeln med och upplagringen av spannmål i landet med beaktande även av de lokala specialbehoven,

5) för försvarsmakten och andra statliga inrättningar anskaffa spannmål och spannmålsprodukter samt andra livsmedel och lantbruksprodukter som de behöver, samt

6) utföra övervakningsuppdrag i anslutning till Statens spannmålsförråds verksamhetsområde.

2 §

Statens spannmålsförråd kan även

1) i anslutning till den internationella spannmålshandeln hyra ut lagerutrymmen och anläggningar samt tillhandahålla annan service samt

2) köpa, sälja och upplagra samt importera och exportera frön till baljväxter och rotfrukter för att trygga tillgången på och avsättningen för dessa.

Förvaltning
3 §

Till förvaltningsrådet för Statens spannmålsförråd hör jord- och skogsbruksministern som ordförande, en tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet som vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka var och en, med undantag av ordföranden, har en personlig suppleant. I förvaltningsrådet skall utom jord- och skogsbruksministeriet även finansministeriet, försvarsministeriet, handels- och industriministeriet, jordbruksstyrelsen, lantbruksproducenterna, konsumenterna, spannmålsaffärerna, livsmedelsindustrin samt personalen vid Statens spannmålsförråd vara företrädda. Tre medlemmar utses bland dem som föreslagits av lantbruksproducenternas centralorganisationer och två medlemmar bland dem som löntagarnas mest representativa centralorganisationer har föreslagit.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.

4 §

Till direktionen för Statens spannmålsförråd hör en ordförande och en vice ordförande samt tre andra medlemmar, som förordnats av förvaltningsrådet. För direktionens medlemmar kan utses personliga suppleanter. I direktionen skall jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, Statens spannmålsförråd, lantbruksproducenterna samt livsmedelsindustrin vara företrädda. En representant för personalen vid Statens spannmålsförråd har rätt att närvara vid direktionens sammanträden.

Direktionsmedlemmarna handlar under tjänsteansvar. En medlem som inte tidigare har avlagt tjänsteed skall avlägga eden innan han tillträder sitt uppdrag.

Förvaltningsrådet fastställer arvodena för direktionsmedlemmarna.

5 §

Förvaltningsrådet för Statens spannmålsförråd har till uppgift att

1) förordna medlemmarna i direktionen för Statens spannmålsförråd och fastställa deras arvode,

2) följa utvecklingen inom spannmålsförsörjningen och säkerhetsupplagringen av spannmål och ta initiativ beträffande dessa,

3) behandla och ta initiativ rörande behoven av spannmålsexport och spannmålsimport,

4) utfärda anvisningar om prissättningen av spannmål,

5) godkänna Statens spannmålsförråds utgiftsstat för följande räkenskapsperiod,

6) behandla planer på lång sikt och andra ekonomiskt vittbärande ärenden som direktionen har föredragit för förvaltningsrådet samt besluta om stora investeringar,

7) godkänna och tillställa jord- och skogsbruksministeriet Statens spannmålsförråds bokslut samt en berättelse över Statens spannmålsförråds verksamhet under föregående verksamhetsår,

8) verka som förbindelselänk mellan Statens spannmålsförråd och olika myndigheter, inrättningar och organisationer inom dess verksamhetsområde,

9) till statsrådet avge ett utlåtande om val av verkställande direktör samt

10) behandla andra ärenden som har underställts förvaltningsrådet.

6 §

Direktionen för Statens spannmålsförråd har till uppgift att leda och övervaka Statens spannmålsförråds verksamhet och skall i detta syfte

1) förelägga jord- och skogsbruksministeriet förslag i sådana ärenden rörande Statens spannmålsförråd som statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet avgör,

2) bereda de ärenden som skall föredras för förvaltningsrådet,

3) besluta om utnyttjande av den rätt till export och import av spannmål som avses i 4 § lagen om Statens spannmålsförråd i enlighet med anvisningar som utfärdas av förvaltningsrådet,

4) på basis av de anvisningar som meddelas av förvaltningsrådet besluta om de priser för vilka Statens spannmålsförråd köper och säljer spannmål,

5) utgående från skördemängden och skördens kvalitet utarbeta planer som behövs för skötseln av spannmålsförsörjningen,

6) fastställa arbetsordningen och utnämna avdelningsföreståndarna samt

7) avgöra andra principiellt betydande eller i övrigt viktiga ärenden som inte ankommer på förvaltningsrådet.

7 §

Verkställande direktören skall utöver vad som stadgas i 14 § lagen om Statens spannmålsförråd

1) sörja för beredningen av de ärenden som skall behandlas i förvaltningsrådet och direktionen,

2) anställa och avskeda personal vid Statens spannmålsförråd, med undantag av avdelningsföreståndarna,

3) besluta om de ärenden rörande Statens spannmålsförråd som inte hör till förvaltningsrådet eller direktionen samt

4) på Statens spannmålsförråds vägnar föra dess talan, om han inte har anförtrott uppdraget åt någon annan funktionär vid Statens spannmålsförråd.

8 §

Behörighetsvillkor för verkställande direktören är högre högskoleexamen.

9 §

Förvaltningsrådet vid Statens spannmålsförråd är beslutfört då ordföranden för sammanträdet och minst åtta andra medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal blir den åsikt som ordföranden har företrätt beslut i ärendet.

Direktionen är beslutför då ordföranden för sammanträdet och minst två andra medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal blir den åsikt som ordföranden har företrätt beslut i ärendet.

10 §

I fråga om jäv för förvaltningsrådets och direktionens medlemmar gäller vad som stadgas om jäv för domare.

Vid förvaltningsrådets och direktionens sammanträden förs protokollet av en funktionär som har förordnats av verkställande direktören. Protokollet undertecknas av ordföranden och sekreteraren tillsammans. Protokollet justeras vid följande sammanträde.

Statens spannmålsförråds penningrörelse
11 §

Statens spannmålsförråds räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Direktionen skall ge det bokslut som den har godkänt till revisorerna inom två månader från räkenskapsperiodens utgång.

Revisorerna skall ge sin revisionsberättelse till Statens spannmålsförråds förvaltningsråd inom en månad från det bokslutet lämnades till dem. Sedan förvaltningsrådet har fått revisorernas berättelse skall det inom en månad tillställa jord- och skogsbruksministeriet berättelsen och sitt eget utlåtande samt Statens spannmålsförråds bokslut och årsberättelse.

Av de revisorer som statsrådet förordnar skall åtminstone en vara en revisor som har godkänts av centralhandelskammaren.

12 §

I samband med att Statens spannmålsförråds bokslut fastställs skall statsrådet besluta om användningen av det överskott som Statens spannmålsförråds affärsverksamhet har gett.

13 §

Finansministeriet kan närmare meddela anvisningar om skötseln av Statens spannmålsförråds penningrörelse samt om dess betalningsrörelse.

Särskilda stadganden
14 §

Vid Statens spannmålsförråd finns ett spannmålslaboratorium, vars chef utfärdar intyg över exportspannmålens kvalitet samt över efterkontroll av spannmål. Spannmålslaboratoriets personal handlar under tjänsteansvar.

15 §

Statens spannmålsförråds beslut undertecknas av verställande direktören eller av någon annan som avgör ärendet och av den som har berett ärendet.

16 §

Över Statens spannmålsförråds funktionärer skall föras matrikel.

Närmare föreskrifter
17 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande
18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.