1269/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om förrättningsarvoden till veterinärer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas:

1 §

För en förrättning, som jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning har förordnat om eller prövat vara behövlig är en veterinär berättigad att av statens medel uppbära arvode och ersättning i enlighet med denna förordning.

Arvodena och ersättningarna betalas av länsstyrelsen. Ministeriet kan dock i enskilda fall eller för en bestämd grupp av förrättningar sköta utbetalningen.

2 §

För förrättningarna betalas arvode enligt följande:

mk
A. Obduktion 130,-
B. Provtagning för undersökning:
1. a) på varje förrättningsställe taget första prov av varje provslag 57,-
b) varje följande prov 4,-
2. Insändande av prov, som har tillställts veterinären, till undersökning oberoende av antalet 30,-
C. Mikroskopisk, serologisk eller därmed jämförbar undersökning av prov för konstaterande av sjukdom, per djur 43,-
D. Tuberkulin-, mallein- eller annan därmed jämförbar undersökning:
a) det första djuret som undersöks per förrättning 57,-
b) varje följande djur 4,-
c) användning av parallelltuberkulin 4,-
E. Granskning av djur:
1. Partiell klinisk undersökning:
a) det första djuret som undersöks på varje förrättningsställe 30,-
b) varje följande djur 4,-
2. Granskning av hälsotillståndet i besättning, oberoende av djurens antal 95,-
3. Granskning av djur vid stamboksintagningar, djurauktioner, djurutställningar, djurmarknader eller därmed jämförbara tillställningar, oberoende av djurens antal, ersättning per timme 80,-
F. Utfärdande av hälsointyg 30,-
G. Djurskyddsövervakning:
Inspektion som för övervakning av iakttagandet av djurskyddslagen (91/71) och med stöd av den utfärdade stadganden har förrättats i andra fall än de som nämns i punkterna E 2 och E 3, oberoende av antalet djur 95,-
3 §

Om en veterinär på grund av en förrättning som nämns i 2 § eller på grund av någon annan av jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning förordnad förrättning reser till förrättningsstället, får han dock minst 80 mark per timme i arvode för förrättningarna.

4 §

För en förrättning mellan klockan 17 och 22 betalas arvode i enlighet med 2 § och arvode som bestäms enligt 3 § höjt med 50 procent. Om förrättningen äger rum mellan klockan 22 och 8 eller på en söndag eller en allmän helg- eller fridag, [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: och 8, söndag eller en allmän helg- eller fridag, ] är höjningen 100 procent. Höjningen betalas endast om förrättningen har varit nödvändig under nämnda tid. I redogörelsen för förrättningen skall höjningen motiveras.

5 §

Skulle det arvode som avses i denna förordning vid massförrättningar bli oskäligt stort med hänsyn till arbetsmängd eller andra förhållanden, får utbetalaren sänka arvodet med högst 50 procent.

Om förrättningsförhållandena är särskilt svåra och tidskrävande eller avvikande i övrigt, kan utbetalaren, efter att ha godtagit bedömningen av att de förrättningsförhållanden för vilka redogörelse har lämnats har varit exceptionella, höja arvodet med högst 50 procent.

6 §

Utöver arvodena enligt denna förordning har en veterinär rätt till resekostnadsersättningar i enlighet med vad som avtalats om resekostnadsersättningar för statstjänstemän.

7 §

För att få förrättningsarvoden och ersättningar enligt denna förordning skall veterinären förete en utredning om dem med iakttagande av vad som stadgas eller bestäms angående ansökan om resekostnadsersättning för statstjänstemän.

Utredningen skall skickas till länsstyrelsen.

8 §

Vidtas exceptionella åtgärder med stöd av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/60) eller på grund av djursjukdomar som hör till gruppen farliga djursjukdomar enligt 3 § lagen om djursjukdomar (55/80), kan [ Den märkta texten har rättat (1990), Originaltexten lydde: lagen om djursjukdomar (55/80) stadgad farlig djursjukdom, kan ] jord- och skogsbruksministeriet bestämma att med anledning av förrättningar för förebyggande och bekämpande av sådana sjukdomar skall betalas skäliga arvoden av annan storlek än vad som nämns i denna förordning.

9 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förrodning meddelas av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Genom den upphävs förordningen den 15 maj 1987 (507/87) om förrättningsarvoden till veterinärer.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.