1266/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om temporär ändring av lagen om åkerröjningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut >ändras temporärt 1 § 3 mom., 3 § 1 mom., 3 a § 1 mom. 3 punkten och 18 § lagen den 26 juni 1987 om åkerröjningsavgift (602/87),

av dessa lagrum 3 § 1 mom., 3 a § 1 mom. 3 punkten och 18 § sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1306/88), som följer:

1 §

Avgifterna enligt denna lag anses utgöra en del av lantbruksproducenternas andel av exportkostnaderna för lantbruksprodukter enligt 15 § lantbruksinkomstlagen (736/89).

3 §

I åkerröjningsavgift skall betalas 300 mark för varje ar. Avgift uppbärs dock endast om den 1987-1990 för områden som tillhör samma ägare överstiger 3 000 mark per år.


3 a §

Åkerröjningsavgift skall inte betalas, om lantbruksdistriktet på ansökan som gjorts innan åkerröjningen inleds har beviljat tillstånd till röjningen. Tillstånd kan beviljas,


3) om åkerröjningen sker i syfte att få fodersjälvförsörjningen på ett småbruk att motsvara högst 75 procent av boskapens foderbehov i kommunerna Enare, Enontekis, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä eller Utsjoki, eller i andra delar av landet då fodersjälvförsörjningen har försämrats sedan ett arrendeavtal som rör åkermark har upphört att gälla på grund av att den lägenhet för vilken tillstånd till röjning sökts, arrendegivarens lägenhet eller ett sådant outbrutet område av denna som omfattar det arrenderade området har bytt ägare och om åkermark inte finns att arrendera på orten, eller


18 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. Den tillämpas på åkerröjningar som har inletts den dag då lagen träder i kraft och därefter 1987-1990.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. På åkerröjningar som har utförts före ikraftträdandet tillämpas den tidigare lagen.

Regeringens proposition 145/89
Statsutsk. bet. 68/89
Stora utsk. bet. 173/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.