1263/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lika pris för producentmjölk samt om grunderna för prissättningen enligt kvalitet och sammansättning

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 13 §§ lantbruksinkomstförordningen av den 8 december 1989 (1081/89) beslutat meddela följande föreskrifter om lika pris för producentmjölk samt om grunderna för prissättningen enligt kvalitet och sammansättning:

1 §
Lika pris

Det mjölkpris som ett mjölkförädlingsföretag betalar sina producenter och med avseende på vilket tilläggen och avdragen enligt detta beslut görs skall vara detsamma för alla producenter. Ett mjölkförädlingsföretag får inte betala en producent någon sådan särskild ersättning på grundvalen av mjölkmängd eller mjölkens kvalitet som innebär en kränkning av principen att producenterna skall behandlas lika.

2 §
Undersökning av mjölk

Tillägg och avdrag som görs i fråga om mjölkpriset på grundvalen av mjölkens kvalitet och sammansättning skall grunda sig på prov som avses i 2 § jord- och skogsbruksministeriets beslut den 8 december 1987 om mjölkprov (954/87) och på sådana undersökningar av dessa prov som avses i 4 § nämnda beslut. Grunden för tilläggen och avdragen skall dock utgöras av ett nytt prov samt det antal bakteriekolonier och de cellhalter som påvisats när detta prov undersöks på nytt, om provet av något annat skäl än att mikrobläkemedel påvisats bör ha undersökts med stöd av 6 § 1 mom. a) -punkten i ovan nämnda beslut samt om provet har undersökts på nytt med stöd av 2 mom. i denna paragraf.

Mjölkförädlingsföretaget kan ta ett nytt prov och på detta göra de bestämningar som påverkar mjölkpriset även i det fall att antalet bakteriekolonier i mjölkprovet är minst 100 000 st./ml och högst 500 000 st./ml och att det under föregående avräkningsperiod har varit under 50 000 st./ml.

Om mjölkförädlingsföretaget tar emot grädde av en producent, skall grunden för prissättningen av grädden utgöras av ett prov och varje parti grädde som levererats till mejeriet undersökas.

3 §
Kvalitetsklassificering

För prissättningen av mjölk enligt kvalitet skall mjölkförädlingsföretaget på grundvalen av undersökningsresultaten klassificera den mottagna mjölken som följer:

Kvalitetsklass Antal bakteriekolonier st./ml Antal somatiska celler st./ml
E1 under 50 000 under 250 000
E2 under 50 000 under 500 000
I under 100 000
II 100 000-500 000
III över 500 000
4 §
Prissättning enligt kvalitet

Mjölkförädlingsföretaget skall, på grundvalen av kvaliteten, ändra det mjölkpris som betalas till producenten som följer:

Kvalitetsklass Priseffekt p/l
E1 +7
E2 +2
I -
II -4
III minst -20

En förutsättning för att kvalitetsgottgörelse enligt kvalitetsklasserna E1 och E2 skall betalas ut är dessutom att producenten under avräkningsperioden eller under de två föregående avräkningsperioderna inte till mjölkförädlingsföretaget har levererat mjölk som innehållit mikrobläkemedel eller mjölk ur vilken något har avlägsnats eller till vilken något har lagts. Prissättningen enligt kvalitetsklasserna E1 och E2 gäller inte getmjölk.

5 §
Prissättning enligt sammansättning

Till producenten skall i avräkningspriset för en mjölkliter betalas 5,0 penni per proteintiondedel och 1,3 penni per fettiondedel ända till en fetthalt om 3,7 procent hos mjölken samt 0,8 penni per fettiondedel för den del som överstiger en fetthalt om 3,7 procent hos mjölken.

Om en producent levererar grädde till mejeri, förvandlas grädden till mjölk genom att antalet fettliter eller fettkilogram multipliceras med talet 23. De liter som erhållits prissätts i enlighet med mjölk som innehåller 4,30 procent fett och 3,20 procent protein.

6 §
Prissättning i undantagsfall

Har av mjölk som en producent levererat till ett mjölkförädlingsföretag kunnat tas endast ett prov under avräkningsperioden till följd av att mjölken levererats oregelbundet, prissätts mjölken på grundvalen av den undersökning som gjorts av detta prov.

Har, till följd av att mjölken levererats oregelbundet, inte ett enda prov kunnat tas av mjölken under avräkningsperioden, prissätts mjölken på grundvalen av de undersökningar som gjorts under den föregående avräkningsperioden. Finns det inte några undersökningsresultat från den föregående avräkningsperioden, tillämpas inte den prissättning enligt mjölkens kvalitet som avses i detta beslut.

Mjölkförädlingsföretaget skall göra upp en förteckning över de producenter av vilkas levererade mjölk under en avräkningsperiod har kunnat tas endast ett prov eller inte ett enda prov. Av förteckningen skall framgå varför prov inte har kunnat tas. Mjölkförädlingsföretaget skall förvara förteckningen i samband med mjölkavräkningsverifikaten.

Har mjölkens kvalitet försämrats av orsaker som är oberoende av producenten, prissätts mjölken inte på grundvalen av undersökning som gjorts av det prov som tagits av mjölkpartiet i fråga. Producenten skall anmäla om en eventuell försämring av mjölkens kvalitet i samband med provtagningen, och en anteckning om saken skall göras i provtagningsrapporten.

7 §
Kontroll av bestämningarna

Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter skall hos mjölkförädlingsföretagen minst tio gånger per år företa kontroller för konstaterande av att deras fett- och proteinbestämningar är riktiga.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990 och tillämpas till den 31 december 1990.

Genom detta beslut upphävs beslutet om ändring av prissättningen enligt sammansättning i fråga om producentmjölk (Nr 5508/91/76) jämte senare ändringar, vilket beslut jord- och skogsbruksministeriet fattat medelst sin skrivelse av den 18 oktober 1976 till jordbruksstyrelsen.

Helsingfors den 22 december 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Specialforskare
Seppo Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.