1262/1989

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1989

Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 2 § lagen den 7 april 1977 om begränsning av kläckningen av hönsägg (303/77) beslutat:

1 §

Maskinell kläckning av hönsägg får under tiden 1.1.-31.12.1991 bedrivas högst i sådan utsträckning, att antalet kycklingar som kläcks vid kläckeriet under år 1991 utgör högst 95 procent av antalet inom ramen för gällande kläckningsbegränsningar under år 1978 vid kläckeriet kläckta kycklingar.

Med avvikelse från vad som stadgats ovan kan antalet kycklingar som kläcks vid kläckeriet under år 1991 uppgå till högst 300 000 stycken, såvida antalet inom ramen för gällande kläckningsbegränsningar under år 1978 vid kläckeriet kläckta kycklingar uppgått till högst 300 000 stycken.

Maskinell kläckning av hönsägg får med avvikelse från vad som stadgas ovan dock bedrivas i sådan utsträckning, att antalet kycklingar som kläcks vid kläckeriet under år 1991 kan uppgå till högst 600 000 stycken, om kläckeriet har grundats eller genom utökat antal kläckningsmaskiner utvidgats före den 1 januari 1976 och antalet kycklingar som kläckts vid kläckeriet under åren 1976-1977 temporärt sjunkit betydligt av oförutsedda orsaker.

I antalet kläckta kycklingar inberäknas dock inte kycklingar, som försetts med Finlands Fjäderfäförbunds blåa eller blanka vingmärke.

2 §

Nya kläckerier får inte grundas under tiden 1.1.-31.12.1991.

Jordbruksstyrelsen kan dock på ansökan bevilja tillstånd för utvidgande av ett i verksamhet varande kläckeri så, att antalet kycklingar som kläcks vid kläckeriet uppgår till högst 300 000 stycken år 1991.

Ifrågavarande ansökan skall tillställas jordbruksstyrelsen senast den 30 juni 1991.

3 §

Jordbruksstyrelsen skall senast 31.1.1991 meddela lantbruksdistriktet och lantbruksnämnden i den kommun, på vars område kläckeriet är beläget, om det största tillåtna antalet kycklingar som får kläckas år 1991 vid ettvart företag som bedriver maskinell kläckning av hönsägg.

4 §

Detta beslut tillämpas inte på kläckning av hönsägg för broilerproduktion, export av kycklingar eller medicinska ändamål, inte heller på kläckning i anslutning till offentlig anstalts forskningsverksamhet.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 21 december 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Vik. specialforskare
Hilkka Hakatie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.