1260/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 13 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § 3 och 4 mom. lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall, sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1337/87), som följer:

13 §

Ett tillstånd att driva husdjursföretag skall alltid återkallas, om den som driver företaget med stöd av 6 § 4 mom. (1335/87) lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) har förbundit sig att helt lägga ned sitt husdjursföretag enligt denna lag. En odlare som har givit en sådan förbindelse har inte heller annars rätt att efter det han har givit förbindelsen driva ett husdjursföretag som avses i denna lag. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte heller beviljas tillstånd att driva husdjursföretag förrän 7 år har förflutit från det avtalet ingicks. Tillstånd att på gårdsbruksenheten driva husdjursföretag enligt avtalet får under denna tid inte heller beviljas den till vilken ägande- eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten har övergått efter det avtalet ingicks.

Om ett nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag, som har tillstånd eller annars rätt att bedriva husdjursproduktion som avses i denna lag, har avbrutit sin verksamhet på grund av ett sådant produktionsändringsavtal som avses i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller ett avtal enligt någon annan lag vilket syftar till att begränsa husdjursproduktionen, och om företaget inte har återupptagit sin verksamhet inom två år efter det avtalet upphörde att gälla, eller om företagets verksamhet av någon annan orsak har avbrutits och avbrottet har varat minst fem år i en följd, anses företaget slutligt ha lagt ned sin verksamhet. En odlare som har givit en i 3 mom. nämnd förbindelse anses dock ha upphört att driva husdjursföretaget enligt förbindelsen, så snart han har givit en i 6 § 4 mom. lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen eller i 9 § lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/89) nämnd förbindelse om nedläggning av husdjursproduktionen. Om avsikten är att verksamheten vid ett företag som anges i detta moment skall återupptas, betraktas det vid tillämpningen av denna lag som ett nytt företag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Om återkallande av ett tillstånd som enligt den tidigare lagstiftningen har beviljats ett husdjursföretag gäller 13 § 3 mom.

Regeringens proposition 147/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 17/89
Stora utsk. bet. 191/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.