1259/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om kvotavgift för mejerier

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 29 december 1988 om kvotavgift för mejerier (1303/88) 1 §, 5 § 1 mom., 7 och 9 §§, 11 § 1 mom. och 28 § som följer:

1 §

I marknadsföringsavgift enligt lantbruksinkomstlagen (736/89) skall för 1990 till staten betalas en för varje mejeri fastställd kvotavgift, nedan kvotavgift, enligt denna lag. Kvotavgifterna betraktas som en del av lantbruksproducenternas andel av exportkostnaderna för lantbruksprodukter, vilken avses i 15 § lantbruksinkomstlagen.

5 §

Kvotavgift betalas på basis av den mjölkmängd som mejeriet har mottagit från sina mjölkproducenter, avtrappad enligt mejeriets basproduktionsmängd. Basproduktionsmängden är den mjölkmängd som mejeriet 1987 mottog från producenterna.


7 §

Kvotavgiften är upp till mejeriets basproduktionsmängd 4 penni per liter samt för den mjölkmängd som överstiger basproduktionsmängden 50 penni per liter.

9 §

Den som är skyldig att betala kvotavgift skall självmant för den mjölk som han har mottagit under varje kalendermånad betala in 4 penni per liter i förskott på kvotavgiften på jordbruksstyrelsens postgirokonto före utgången av följande kalendermånad.

Jordbruksstyrelsen kan dock bestämma att förskottet på kvotavgiften för mjölk skall uppbäras på den prestation som betalas som prispolitiskt stöd till den som bedriver mejerirörelse.

11 §

Om den som är skyldig att betala kvotavgift inte har betalt förskott på avgiften enligt 9 § eller har betalt för litet i kvotavgift eller förskott på kvotavgift, skall jordbruksstyrelsen bestämma att avgiften eller den obetalda delen av den skall betalas. Den som är skyldig att betala kvotavgift skall dessutom på den obetalda delen betala ett avgiftstillägg om en mark för varje helt hundratal mark per ny kalendermånad räknat från början av den månad då kvotavgiften eller förskottet borde ha betalts till utgången av månaden före förfallodagen i den i 16 § nämnda debetsedeln eller, om kvotavgiften redan har betalts, till utgången av månaden före betalningsdagen.


28 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och gäller till utgången av 1990.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 187/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 16/89
Stora utsk. bet. 190/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.