1257/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av lagen om temporär kvotavgift för mjölk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 juli 1984 om temporär kvotavgift för mjölk (569/84) 1 § 2 mom., 5 § 1 och 2 mom., 6 §, 8 § 1 och 2 mom. samt 27 § 1 mom.,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lag av den 3 november 1989 (945/89), 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1085/85) och 27 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1301/88), samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §

Avgifterna enligt denna lag anses utgöra en del av lantbruksproducenternas i 15 § lantbruksinkomstlagen (736/89) nämnda andel av exportkostnaderna för lantbruksprodukter.

5 §

Kvotavgift för mjölk skall för varje mjölkproducent erläggas enligt det antal mjölkliter med vilket den mängd mjölk som levereras till ett mejeri under avgiftsperioden, vilken infaller mellan den 1 januari och den 31 december, överstiger mjölkproducentens mjölkmängd i liter enligt produktionskvoten.

Med avvikelse från 1 mom. skall kvotavgift erläggas för den mjölkmängd som överstiger den fastställda produktionskvoten först då och till den del den mängd mjölk som levereras till mejeri under avgiftsperioden uppgår till 40 000 liter eller mera.

När kvotavgiften bestäms anses också mjölk, vilken en mjölkproducent har överlåtit till en annan för vidarebefordran till ett mejeri, såsom mjölk som levereras till mejeri. Dessutom anses grädde som mjölk så att antalet fettkilogram i grädden multiplicerat med talet 23 anses vara den mängd mjölk som motsvarar grädden.


6 §

Kvotavgiften för mjölk är 205 penni per liter. Om den mängd mjölk som levereras till mejeri under den avgiftsperiod som börjar 1 januari 1990 överstiger det antal liter som medför skyldighet att erlägga kvotavgift enligt 5 § 2 mom. med högst 10 000 liter eller antalet liter enligt den fastställda produktionskvoten, när den kvotavgift som har fastställts för mjölkproducenten är större, är kvotavgiften för dessa litrar 50 penni per liter.

8 §

Den som är skyldig att erlägga kvotavgift skall betala avgiften månatligen efter det skyldigheten att erlägga kvotavgift har uppkommit. Då en ny mjölkproducent övertar en gårdsbruksenhets mjölkproduktion anses skyldigheten att erlägga kvotavgift förbli oförändrad tills en ny kvotavgift har fastställts för den nya producenten, dock inte under längre tid än tre månader. Kvotavgiften skall betalas före utgången av kalendermånaden efter den under vilken mjölken har mottagits.

Den som är skyldig att erlägga kvotavgift skall senast vid den tidpunkt som nämns i 1 mom. hos jordbruksstyrelsen anmäla vilka mjölkproducenter som har överskridit produktionskvoten så att skyldighet att erlägga kvotavgift har uppkommit enligt 5 §, samt de mjölkmängder som ligger till grund för kvotavgiften.


27 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller kvotavgifter som skall betalas för tiden mellan den 1 januari 1985 och den 31 december 1990. Utan hinder av vad denna lag stadgar om tiden för skyldigheten att betala kvotavgift kan genom förordning stadgas undantag till den betalningsskyldiges fördel i fråga om den första avgiftsperioden efter ikraftträdandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 187/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 16/89
Stora utsk. bet. 190/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.