1256/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 3 § lagen angående införande av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 januari 1972 angående införande av folkhälsolagen 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1216/88), som följer:

3 §

Tandundersökning och tandvård, som avses i 14 § 1 mom. 4 punkten folkhälsolagen och som ges kommuninvånare vilka inte har fyllt 17 år, är avgiftsfri på det sätt som stadgas i lagens 21 §. Tandundersökning och tandvård, som avses i 14 § 1 mom. 4 punkten folkhälsolagen och som ges kommuninvånare vilka är födda 1956 eller senare, är avgiftsfria när det är fråga om undersökning av tänderna och profylaktisk vård. I övrigt uppbärs i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning 60 procent av de avgifter och ersättningar som fastställts genom förordningen och som patienterna skall svara för. Vad som ovan sägs om kommuninvånare som är födda 1956 eller senare gäller även 1956 eller senare födda studerande i läroinrättningar, som finns i kommunen och som nämns i 7 a § folkhälsoförordningen, samt dem som har rätt till sjömanshälsovård i de städer som nämns i 7 b § folkhälsoförordningen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 178/89
Socialutsk. bet. 35/89
Stora utsk. bet. 206/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.