1252/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag 8 §, sådan den lyder i lag av den 23 december 1988 (1220/88), som följer:

8 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74 och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom. och 80-88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89
Socialutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 217/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.