1251/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare 14 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 8 augusti 1986 (597/86), som följer:

14 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom., 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 a och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom., 80-83 och 84-87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen. Framställning eller ansökan om undanröjande av beslut i de fall som avses i 74 § 1 mom. i nämnda lag skall likväl behandlas av prövningsnämnden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 231/89
Socialutsk. bet. 38/89
Stora utsk. bet. 217/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.