1247/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1990

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från vad 33 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (742/70), stadgar om försäkrads sjukförsäkringspremie är premien 1,70 penni för varje skattöre som har påförts den försäkrade vid kommunalbeskattningen för 1990.

2 §

Med avvikelse från vad 1 § 1 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådant det lyder i lag av den 11 augusti 1978 (613/78), stadgar om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs hos arbetsgivare inom den privata företagarverksamheten och hos sådana statliga affärsverk på vilka tillämpas lagen om statens affärsverk (627/87) i arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1,45 procent av det till en arbetstagare den 1 januari 1990 eller senare under året utbetalda, förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet. I arbetsgivares sjukförsäkringsavgift uppbärs dock av det till en arbetstagare den 1 januari 1990 eller senare under året utbetalda, förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet hos staten, andra statliga inrättningar än de ovan nämnda affärsverken samt hos landskapet Åland och de kommunala affärsverken 2,70 procent, hos kommunerna och kommunalförbunden 3,95 procent, hos den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar och församlingsförbund samt hos ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar 4,20 procent.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 154/89
Socialutsk. bet. 31/89
Stora utsk. bet. 186/89

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.