1214/1989

Given i Helsingfors den 22 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) rubriken för 3 kap. samt 3 och 4 kap.,

av dessa lagrum rubriken för 3 kap. sådan den lyder i förordning av den 25 september 1987 (756/87) och 3 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning och förordning av den 23 december 1988 (1113/88), som följer:

3 kap.

Förskottsinnehållning på ränta, fondandel och vinstandel

38 §

Förskottsinnehållningen är 50 procent på ränta, fondandel och vinstandel som avses i 31 § lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas, om beloppet av räntan är mindre än 100 mark.

Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas, eller verkställs till ett mindre belopp än vad som stadgas i 1 mom., om mottagaren av ränta, fondandel eller vinstandel för utbetalaren företer ett av skattebyrån utfärdat bevis, i vilket antecknats ett förordnande härom. Beviset företes då ränta, fondandel eller vinstandel lyfts.

Uppgifter som motsvarar det bevis som skattebyrån utfärdar kan under förutsättningar godkända av skattestyrelsen ges direkt till utbetalaren av ränta, fondandel eller vinstandel.

39 §

Förskottsinnehållning på ränta, fondandel eller vinstandel bestäms i jämna mark på sådant sätt att, då det uträknade beloppet slutar på ett belopp i penni, dessa inte beaktas.

40 §

Förskottsinnehållning på ränta, fondandel eller vinstandel skall betalas med användande av ett för ändamålet avsett inbetalningskort på det länsskatteverks postgirokonto inom vars tjänsteområde ränte-, fondandel eller vinstandelsutbetalarens hemkommun är belägen.

41 §

Av den redovisning som enligt 33 § lagen om förskottsuppbörd skall avges till länsskatteverket skall framgå det sammanlagda beloppet av de räntor, fondandelar och vinstandelar som erlagts, det sammanlagda beloppet av innehållningar som verkställts, samt andra uppgifter som infordras genom en blankett, uppgjord enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.

Utbetalaren av ränta, fondandel eller vinstandel skall på uppmaning av vederbörande tjänsteman vid länsskatteverket eller skattebyrån meddela de mottagare av ränta, fondandel eller vinstandel i fråga om vilka förskottsinnehållning inte verkställts eller i fråga om vilka förskottsinnehållning har verkställts enligt mindre belopp än 50 procent.

42 §

Finlands Bank skall om de obligationslån, debenturelån samt andra masskuldebrevslån som antecknats i bankens register över masskuldebrev göra en anmälan till skattebyrån i det skattedistrikt till vilket låneupptagarens hemkommun hör. Anmälan skall göras omedelbart när anteckningen gjorts och av den skall framgå lånets belopp, betalningsplan, ränta och andra med lånet förenade villkor.

43 §

Då det bevis som avses i 38 § företes för utbetalaren av ränta, fondandel eller vinstandel, skall utbetalaren göra en anteckning om den betalda räntan, fondandelen eller vinstandelen i beviset. Skattestyrelsen kan i enskilda fall berättiga utbetalaren av ränta, fondandel eller vinstandel att göra anteckningen i annat än ovan avsett bevis.

Utbetalaren av ränta, fondandel eller vinstandel, som är berättigad att göra en anteckning om ränta, fondandel eller vinstandel i ett innehållningsbevis i stället för i det ovan avsedda beviset, får efter skatteårets utgång förstöra beviset, om inte någon annan utbetalare av ränta, fondandel eller vinstandel har gjort en anteckning i det.

44 §

På förskottsinnehållning som skall verkställas på ränta, fondandel och vinstandel skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 35 och 36 §§.

4 kap.

Förskottsbetalning

45 §

Det normala fastställandet och debiteringen av de förskott som avses i 37 § lagen om förskottsuppbörd skall slutföras inom januari månad.

46 §

Skattebyrån skall se till att förskottsdebetsedlarna tillställs de skattskyldiga i god tid före betalningsdagen för den första raten.

De förskottsdebetsedlar som inte kunnat frambefordras skall i skattebyrån tillhandahållas de skattskyldiga.

47 §

De förskott som fastställts med stöd av 37 § 1 mom. lagen om förkottsuppbörd uppbärs under uppbördsmånaderna, som fastställts av finansministeriet, så, att de förskott som uppbärs under olika månader skall betalas senast den 23 dagen i respektive månad.

48 §

En skattskyldig som av en orsak som nämns i 46 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd anhåller om att det förskott som påförts honom skall fastställas på nytt eller återkallas, bör utöver annan behövlig utredning för den skattebyrå som fastställt förskottet förete den tidigare mottagna förskottsdebetsedeln samt, om det betalda beloppet inte framgår av förskottsdebetsedeln, utredning om hur mycket som betalats av förskottet.

Om en skattskyldig som i flera kommuner påförts sådant förskott som avses i 37 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd begär rättelse, bör han inlämna ifrågavarande förskottsdebetsedlar till respektive skattebyråerna.

49 §

Förskott som påförts enligt 43 § 2 och 3 mom. lagen om förskottsuppbörd skall bestämmas att uppbäras med beaktande i tillämpliga delar av vad särskilt stadgas om uppbördsraterna av förskott.

Har förskott med stöd av 46 § lagen om förskottsuppbörd nedsatts, skall från det återstående beloppet avdras den del som den skattskyldige redan betalat och återstoden bestämmas att betalas av honom på det sätt skattestyrelsen bestämmer. Har förskott nedsatts till ett lägre belopp än vad som redan betalats, skall det belopp som uppburits för mycket förordnas att omedelbart återbetalas.

I de fall som avses i 43 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd kan skattebyrån dock förordna att förskott skall uppbäras omedelbart i sin helhet.

50 §

Vid fastställandet av förskottsrater beaktas inte den del som överskjuter jämna mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 22 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.