1147/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om grundförbättring av bostäder

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. och 13 § lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79),

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 15 december 1989 (1143/89) och 13 § delvis ändrad genom lag av den 11 januari 1985 (21/85), som följer:

1 §

Med stöd av denna lag kan av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena beviljas grundförbättringslån för finansiering av åtgärder som förbättrar kvaliteten och utrustningsstandarden i fråga om bostäder och bostadsbyggnader och sådana till dessa anslutna lokaliteter om vilka stadgas genom förordning eller i fråga om lokaliteter som tas i bruk såsom bostäder eller i fråga om boendemiljön.


13 §

Statsrådet fastställer i den dispositionsplan som nämns i 8 § lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89) beloppet av de grundförbättringslån som årligen beviljas.

Bostadsstyrelsen kan enligt statsbudgeten och den av statsrådet fastställda dispositionsplanen på en kommuns ansökan på förhand besluta att kommunen under de fem närmast följande åren skall beviljas grundförbättringslån inom gränserna för bevillningsfullmakterna för dessa år. Närmare stadganden om meddelande av förhandsbeslut utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.