1146/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) 2 § och 3 § 1 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 4 juli 1969 och den 29 november 1985 (474/69 och 920/85), samt

ändras 1 § 1 mom. samt 7 a och 21 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 15 december 1989 (1140/89), 7 a § i lag av den 25 januari 1982 (81/82) och 21 § ändrad genom lagar av den 7 juni 1978 och den 21 december 1979 (412/78 och 942/79), som följer:

1 §

För främjande av bostadsproduktionen och förbättrande av bostadsförhållandena beviljas bostadslån och lån för byggnadstiden av medel ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena samt ställs borgen och betalas räntegottgörelse, indexförhöjning och tilläggsränta i enlighet med denna lag.


7 a §

Statsrådet fastställer årligen grunderna för bestämmande av belåningsvärdet i samband med den dispositionsplan som nämns i 8 § lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89). Bestämningsgrunderna skall fastställas så att belåningsvärdet inte överstiger anskaffningsvärdet enligt 7 b §.

21 §

Statsrådet fastställer årligen i den dispositionsplan som nämns i 8 § lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena beloppet av de lån som beviljas med stöd av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 183/89
Andra lagutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 209/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.