1143/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om grundförbättring av bostäder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § 2 mom. lagen den 19 januari 1979 om grundförbättring av bostäder (34/79) samt

ändras 1 § 1 och 3 mom., 6 § 3 mom. samt 22 § 2 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 januari 1985 (21/85), som följer:

1 §

Med stöd av denna lag kan av statens medel beviljas grundförbättringslån för finansiering av åtgärder för förbättrande av kvaliteten och utrustningsstandarden i fråga om en bostad eller bostadsbyggnad och sådana till dessa anslutna lokaliteter, om vilka stadgas genom förordning, eller i fråga om lokaliteter vilka tas i bruk såsom bostäder, eller i fråga om boendemiljön.


För samma grundförbättring kan lån inte beviljas med stöd av både denna lag och lagen om bostadsproduktion (247/66).

6 §

Det sammanlagda beloppet av lån som avses i 1 mom. samt andra statliga lån och bidrag får likväl uppgå till högst 90 procent av grundförbättringskostnaderna enligt 1 mom.

22 §

Bostadsstyrelsen kan av särskilda skäl, då grundförbättringslånet har återbetalts i sin helhet, på ansökan och på de villkor som den uppställer helt eller delvis bevilja befrielse från vad som stadgas i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari >1990.

Statliga primärlån kan beviljas till utgången av 1993. Härvid tillämpas alltjämt de stadganden om primärlån som har upphävts eller ändrats genom denna lag sådana de lyder innan denna lag träder i kraft.

Ansökningsärenden som avses i 22 § 2 mom. och är anhängiga i statsrådet när lagen träder i kraft överförs till bostadsstyrelsen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 194/89
Andra lagutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 208/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.