1140/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) 6 § 3 mom., 7 § 4 mom., 10 § 4 mom. och 15 a § 4 mom., sådana de lyder i lag av den 25 januari 1982 (81/82),

ändras 1 § 1 mom., 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 7 § 1 mom., 8 § 1, 4 och 5 mom., 9 § 1 mom., 9 a §, 10 § 1 mom., 11 § 1 och 3 mom., 14 § 2 mom., 15 e § 1 mom., 15 f § 3 mom. och 17 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 november 1985 (920/85), 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten, 7 § 1 mom., 8 § 1 och 4 mom., 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. samt 11 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 25 januari 1982, 9 a § sådan den lyder i lag av den 27 juni 1980 (504/80), 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 december 1979 (942/79), 15 e § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 16 januari 1987 (11/87) och 15 f § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 4 maj 1979 (459/79), samt

fogas till 6 § 1 mom. en ny 7 punkt och till 7 b § ett nytt 3 mom., sådana dessa lagrum lyder i nämnda lag av den 25 januari 1982, samt till lagen nya 8 a och 11 a-11 e §§ som följer:

1 §

För främjande av bostadsproduktionen och förbättrande av bostadsförhållandena beviljas bostadslån och lån för byggnadstiden, ställs borgen samt betalas räntegottgörelse, indexförhöjning och tilläggsränta i enlighet med denna lag.


6 §

Bostadslån kan beviljas:


5) en fysisk person för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet i bostadsaktiebolagshus som godkänts såsom låneobjekt och som är under byggnad eller nyligen har färdigställts; såsom här avsett bostadslån eller del därav kan på aktiernas ägare överföras den mot bostadslägenheten svarande andelen av sådant lån för byggnadstiden som avses i 2 mom.;

6) en fysisk person för uppförande, utvidgande eller grundreparation av egnahemshus eller för förvärv av egnahemshus som är under byggnad eller nyligen har färdigställts och för vars uppförande bostadslån inte har beviljats; samt

7) en kommun, ett kommunalförbund, ett aktiebolag som är i en kommuns eller ett kommunalförbunds faktiska ägo eller ett av miljöministeriet angivet samfund som hyr ut bostäder till bostadslösa, flyktingar eller zigenare, för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en sådan bostadslägenhet eller ett sådant hyreshus, omfattande högst två bostäder, som i enlighet med vad som stadgas i 15 e § 1 mom. skall användas som hyresbostad för bostadslösa, flyktingar eller zigenare och för vars uppförande eller förvärv inte har beviljats bostadslån eller för vilken bostadslånet helt har återbetalts.


7 §

Som bostadslån för uppförande och förvärv av hyreshus, för uppförande av bostadsaktiebolagshus som åsyftas i 6 § 1 mom. 3 punkten samt för aktie- eller hyreshusförvärv som åsyftas i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten utbetalas högst 95 procent av det fastställda anskaffningsvärdet från vilket tomtens skäliga gängse värde avdragits till den del tomten har erhållits vederlagsfritt och från vilket dessutom avdragits de lån eller den andel av bolagets lån som överförts på köparen i fråga om sådant bostadslån som åsyftas i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten och som beviljas för aktie- eller hyreshusförvärv. Bostadslån för förvärv av ett sådant hyreshus som åsyftas i 6 § 1 mom. 2 punkten utbetalas dock högst till beloppet av den del av ett tidigare beviljat bostadslån som har återbetalts tidigare än vad avkortningsvillkoren skulle ha förutsatt. Bostadslån för utvidgande eller grundreparation av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus utbetalas till högst 60 procent av de godkända kostnaderna för utvidgningen eller grundreparationen.


7 b §

När lån enligt 6 § 1 mom. 7 punkten beviljas för anskaffning av hyreshus, fastställs som anskaffningsvärde byggnadens och tomtens gemensamma anskaffningspris. Om tomten har fåtts helt eller delvis utan vederlag, hänförs till anskaffningsvärdet även tomtens skäliga gängse värde. När lån enligt nämnda lagrum beviljas för anskaffning av aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet, fastställs som bostadens anskaffningsvärde anskaffningspriset ökat med bostadens andel av bolagets lån.

8 §

Till säkerhet för återbetalningen av bostadslån, lån för byggnadstiden och lån som avses i 14 § samt för fullgörande av övriga därav föranledda förpliktelser skall inteckning skaffas, aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet pantsättas eller rätt till efterförpantning av dem ges. Säkerhet för återbetalningen av ett bostadslån som har beviljats för ändamål som avses i 6 § 1 mom. 1 och 3 punkten och för bostadslån som har beviljats för förvärv av ett hyreshus som avses i 7 punkten krävs inte i fråga om betalningen av det lånekapital som motsvarar de räntor som enligt 11 a § 2 mom. skall fogas till lånets ursprungliga kapital. Om låntagaren är en kommun eller ett kommunalförbund, skall säkerhet inte krävas.


Utan hinder av 1 mom. kan till säkerhet för återbetalning av ett sådant bostadslån och lån för byggnadstiden som beviljats för hyres- eller bostadsandelslagshus eller bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten eller för aktieförvärv som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten eller för förvärv av aktier eller hyreshus som avses i 6 § 1 mom. 7 punkten samt för uppfyllande av andra förpliktelser, som hänför sig till lånet, av särskilda skäl godkännas någon annan än en i 1 mom. nämnd säkerhet som långivaren anser vara tillräcklig.

För tryggande av statens intressen kan sådan egendom som har pantsatts eller utmätts för lånefordringar enligt denna lag och som säljs på auktion inköpas med statens medel. Om användningen av egendom som staten har förvärvat på detta sätt beslutar miljöministeriet.

8 a §

Bostadsstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan ge tillstånd till att inteckning kan fastställas med bättre förmånsrätt än för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1-3 och 7 punkten.

Ett bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1, 3, 4 och 7 punkten och ett lån för byggnadstiden samt ett lån enligt 14 § kan tillsammans med lån som åsyftas i 1 mom. överstiga 95 procent av det godkända anskaffningsvärdet.

9 §

Bostadsstyrelsen beviljar bostadslån för uppförande, utvidgande, grundreparation eller förvärv av hyreshus, för uppförande av bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, för aktieförvärv som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten, för ovan i 6 § 1 mom. 7 punkten nämnt förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet eller av hyreshus samt för grundreparation av bostadsandelslagshus. Bostadsstyrelsen beviljar även lån för byggnadstiden.


9 a §

En förutsättning för beviljande av bostadslån och lån för byggnadstiden är att bostadsstyrelsen godkänner byggnadsplanen, byggnadskostnaderna, anskaffningsvärdet och finansieringsplanen för den byggnad eller det byggnadskomplex som skall uppföras, utvidgas eller grundrepareras med hjälp av lånet. När bostadslån beviljas för uppförande, utvidgande eller grundreparation av egnahemshus, ges godkännandet likväl av en kommunal myndighet.

Om bostadslån beviljas för förvärv av aktier som medför rätt att besitta en bostadslägenhet, gäller vad som stadgas i 1 mom. även i fråga om den byggnad eller det byggnadskomplex där bostadslägenheten finns. Om bostadslån beviljas för förvärv av ett egnahemshus, gäller stadgandet i tillämpliga delar detta hus.

En förutsättning för beviljande av sådant bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 7 punkten och som beviljas för aktie- eller hyreshusförvärv är att bostaden förvärvas i enlighet med en anskaffningsplan som bostadsstyrelsen godkänner. Bostadsstyrelsen godkänner finansieringsplanen för de aktier eller det hyreshus som skall förvärvas med hjälp av lånet.

10 §

Lånetiden för bostadslån som beviljas för uppförande, förvärv, utvidgande eller grundreparation av hyreshus, för uppförande av ett bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, för aktieförvärv eller hyreshusförvärv som avses i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten samt för grundreparation av ett bostadsandelslagshus är högst 45 år.


11 §

Angående de gällande räntorna och avkortningarna på bostadslån som har beviljats för ändamål som åsyftas i 6 § 1 mom. 5 och 6 punkten och på lån för byggnadstiden stadgas genom förordning. Härvid skall stadgas att räntor och avkortningar på bostadslån skall betalas så att deras sammanlagda belopp, med beaktande av boendeutgifternas utveckling i förhållande till inkomstnivåns utveckling, stiger på ett ändamålsenligt sätt under lånetiden.


Den myndighet som har beviljat lån kan av särskilda skäl medge anstånd med betalningen av räntor eller avkortningar på bostadslån som åsyftas i 1 mom. eller med båda dessa betalningar inom ramen för ett maximibelopp, som årligen fastställs i statsbudgeten, så som stadgas närmare genom förordning. Ränta skall inte betalas på uppskjuten räntebetalning.

11 a §

Räntor och avkortningar på bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1-4 och 7 punkten betalas ur annuiteten så som stadgas i denna paragraf och i 11 b-11 e §§. Räntorna och avkortningarna uppbärs till staten i form av lånebetalningar, som bestäms särskilt.

Ur annuiteten skall först betalas ränta på bostadslånet. Den del av räntan som inte kan betalas ur annuiteten fogas årligen till bostadslånets kapital.

Annuiteten fastställs av statsrådet eller i enskilda fall av bostadsstyrelsen så som stadgas nedan. Om fastställande och justering av annuiteterna samt om uppbörd av lånebetalningar kan stadgas närmare genom förordning.

11 b §

Den första annuiteten utgör en genom beslut av statsrådet fastställd procentuell andel av det bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1, 3, 4 och 7 punkten. Om bostadslånets belopp ändras, justeras annuiteten på motsvarande sätt.

Bostadsstyrelsen kan i enskilda fall av särskilda skäl besluta att den första annuiteten skall vara större eller mindre än vad som stadgas ovan. Den första annuiteten kan likväl fastställas till ett lägre belopp endast inom de gränser som fastställs genom beslut av statsrådet.

Den första annuiteten för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 3 punkten fastställs räknat från den 1 mars efter att hyreshuset har blivit färdigt och för bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten, räknat från den 1 mars efter att den första raten av bostadslånet har lyfts.

11 c §

Annuiteten justeras årligen räknat från den 1 mars så att den procentuella justeringen motsvarar ändringen i konsumentprisindexet ökad med en procentenhet.

Statsrådet kan, för att göra boendekostnaderna skäligare och för att jämna ut dem i hus av olika ålder eller i hyresbostäder som har förvärvats olika år, bestämma att justeringen av annuiteterna skall vara större eller mindre än vad som stadgas i 1 mom.

Om en lägenhet i ett hyreshus inlöses till ägarbostad med stöd av lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82), minskar annuiteten i motsvarande grad.

11 d §

Annuiteten för ett hyreshus med bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 2 punkten fastställs på det sätt som annuiteten för huset skulle ha fastställts på, om inte det lån som ursprungligen beviljats för byggande, utvidgande eller grundreparation av huset hade återbetalts tidigare än lånevillkoren skulle ha förutsatt.

11 e §

Räntan på ett bostadslån som har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 1-4 och 7 punkten är 3,5 procent per år räknat från ingången av lånetiden till den dag, den 1 mars från vilken den första annuiteten räknas. Denna ränta betalas separat och 11 a § 1 mom. tillämpas inte. Den årliga ränta som uppbärs för tiden därefter motsvarar från den 1 mars till den 1 mars följande år den procentuella justering av annuiteten som sker enligt 11 c § 1 eller 2 mom., ökad med 1,5 procentenheter.

14 §

Den ränta som kreditanstalten uppbär för räntestödslånet får vara högst lika stor som den ränta som kreditanstalten allmänt uppbär på lån som har anvisats för likadana ändamål. Miljöministeriet beslutar, efter att ha inhämtat Finlands Banks utlåtande, hur stor ränta kreditanstalterna högst får uppbära för räntestödslån.


15 e §

En bostadslägenhet skall användas såsom hyresbostad för den som motsvarar i 5 § nämnda förutsättningar och är godkänd såsom hyresgäst av kommunen, om lägenheten finns i ett sådant hyreshus för vars uppförande, förvärv, utvidgande eller grundreparation bostadslån beviljats eller i ett bostadsaktiebolagshus som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten, eller om i 6 § 1 mom. 4 eller 7 punkten nämnt bostadslån har beviljats för förvärv av de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Om bostadslån har beviljats för ändamål som nämns i 6 § 1 mom. 7 punkten och i kommunen inte finns bostadslösa, flyktingar eller zigenare, kan till invånare i huset utses andra personer som motsvarar förutsättningarna i 5 §. Vad som stadgas ovan gäller inte en aktielägenhet i fråga om vilken hyresgästen har inlöst de aktier som medför rätt att besitta lägenheten. Bostadsstyrelsen kan dock bevilja tillstånd att stadigvarande använda en i detta moment nämnd bostadslägenhet för något annat ändamål än boende. Ett permanent tillstånd kan gälla endast en liten del av husets alla bostadslägenheter. Då bostadsstyrelsen beviljar tillstånd kan den samtidigt bestämma att den del av bostadslånet skall återbetalas som motsvarar den bostad som tillståndet avser. Även kommunen kan, i enlighet med grunder som bostadsstyrelsen har fastställt, bevilja tillstånd att tillfälligt använda bostaden för något annat ändamål än boende eller som annan bostad än hyresbostad för personer som motsvarar förutsättningarna i 5 §. Dessutom får bostäder för studerande med kommunens tillstånd tillfälligt användas som bostäder även för andra än dem som avses i 5 §. Utan hinder av vad som stadgas i detta moment kan i hyreshus för vars grundreparation bostadslån beviljats en bostad användas såsom husägarens egen bostad.


15 f §

Bostadsstyrelsen kan av särskilda skäl, då bostadslånet har återbetalts i sin helhet, på ansökan och på de villkor som den uppställer helt eller delvis bevilja befrielse från vad som stadgas i 1 mom.


17 §

En kreditanstalt som har beviljat lån är skyldig att lämna dem som bemyndigats av miljöministeriet, finansministeriet och bostadsstyrelsen de uppgifter som behövs för utredande av om den som sökt lån har varit i behov av sådan kredit som avses i lagen samt att lämna de uppgifter och för granskning visa upp sådana handlingar som behövs för konstaterande av om lånevillkoren samt denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av den annars har iakttagits. I samma syfte får inspektioner och syneförrättningar verkställas enligt vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Stadgandena i 7 § 1 mom., 8 § 1 och 4 mom. samt 8 a, 11 a-11 c och 11 e §§ tillämpas

1) på bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 1 och 3 punkten, om låneansökan har lämnats till de kommunala myndigheterna den 1 juni 1989 eller senare och lånet beviljas på basis av 1990 års eller någon senare fullmakt att bevilja lån, och

2) på bostadslån som avses i 6 § 1 mom. 4 och 7 punkten, om bostaden anskaffas den 1 mars 1990 eller senare.

Om ansökan om lån har inlämnats tidigare eller bostaden har anskaffats tidigare än vad som stadgas i 2 mom., tillämpas på bostadslån alltjämt stadgandena i 7 § 1 mom., 8 § 1 och 4 mom. samt 11 § 1 mom. sådana de lyder innan denna lag träder i kraft.

Lagens 11 d § tillämpas endast om det ursprungliga lånet för uppförande, utvidgande eller grundreparation av ett hus har beviljats enligt denna lag.

Statliga primärlån kan beviljas till utgången av 1993. Härvid tillämpas alltjämt de stadganden om primärlån som har upphävts eller ändrats genom denna lag sådana de lyder innan denna lag träder i kraft.

De ansökningar enligt 15 e § 1 mom. som är anhängiga i bostadsstyrelsen när lagen träder i kraft och som gäller tillstånd att temporärt använda en bostad för annat ändamål än boende överförs till den behöriga kommunala myndigheten. Ansökningar som avses i 15 f § 3 mom. och som är anhängiga vid statsrådet överförs till bostadsstyrelsen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 194/89
Andra lagutsk. bet. 12/89
Stora utsk. bet. 208/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.