1135/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1989

Statsrådets beslut om medicinaltaxa

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 58 § 1 mom. läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) fastställt följande medicinaltaxa att iakttas vid försäljning av läkemedel på apotek:

I. Allmänna bestämmelser

1. På varje recept eller läkemedelsordination eller signatur, som expedieras från apotek, skall utsättas läkemedlets pris.

2. Vid taxering av läkemedelspreparat som avses i 20 § läkemedelslagen, får för dem inte debiteras högre pris än det som erhålls enligt följande beräkning.

Inköpspriset, varmed avses läkemedelspartiaffärernas försäljningspris, ökas med 11 procent för täckande av anskaffningskostnaderna. Till det sålunda erhållna priset läggs ytterligare 60 procent på första fulla sex mark eller del därav, 50 procent på den återstående delen av första tjugo mark, 40 procent på följande fulla tjugo mark eller del därav och 30 procent på det återstående priset.

3. Vid taxering av läkemedel, får för dem inte debiteras högre pris än det som erhålls enligt följande beräkning.

Inköpspriset, varmed avses läkemedelspartiaffärernas försäljningspris, ökas med 11 procent för täckande av anskaffningskostnaderna. Till det sålunda erhållna priset läggs ytterligare 60 procent på första fulla sex mark eller del därav och 50 procent på det återstående priset.

Som inköpspris anses i allmänhet anskaffningspriset för 1 000 gram, varav försäljningspriset för 1 000 gram erhålls genom tillämpning av procentskalan och härefter fås försäljningspriset för 100 gram genom division med sju. Har för läkemedlet godkänts inköpspris för 100 gram eller 10 gram erhålls försäljningspriserna för 100 gram och 10 gram direkt genom tillämpning av procentskalan.

Av de sålunda erhållna outjämnade försäljningsprisen erhålls prisen på de närmast mindre kvantiteterna (10 g, 1 g, 0,1 g) på följande sätt: priset för 10 gram genom division av priset för 100 gram med 8, för 1 gram genom division av priset för 10 gram med 8 och för 0,1 gram genom division av priset för 1 gram med 8.

4. Vid taxering av läkemedel får det på en mindre kvantitet beräknade priset inte överstiga det enligt ovan bestämda priset på närmast större kvantitet. Detta gäller även priset på 1 000 gram, varav följer att prisen på kvantiteter från 700 till 1 000 gram är desamma.

5. I de anskaffningskostnader som är nämnda i 2 och 3 punkterna i denna medicinaltaxa inberäknas den leveransavgift som läkemedelspartiaffärerna uppbär av apoteken. Om man inte kan komma överens om leveransavgiftens belopp, kan statsrådet fastställa det.

6. Utgör pris som i samband med taxering enligt denna medicinaltaxa har erhållits genom division eller multiplikation inte jämnt pennital, utjämnas det, om den första decimalen är mindre än 5, till närmast lägre belopp i penni, och annars till närmast högre belopp i penni, dock sålunda, att det lägsta priset på ett ämne i en läkemedelstillredning är 10 penni. Det lägsta försäljningspriset för i apoteken försålt ämne eller blandning utgör 1 mark.

7. Då vätskor har ordinerats droppvis, taxeras på ett gram:

av vatten och vattenlösningar 20 droppar,

av andra vätskor 50 droppar.

Dropparna bör alltid dispenseras med normaldropprör.

8. För läkemedel som säljs från apotek till sådana sjukhus, hälsovårdscentraler och socialvårdsanstalter som upprätthålls av en kommun eller ett kommunalförbund ges 20 procent rabatt.

9. Medicinalstyrelsen skall vid behov göra framställning hos statsrådet om justering av läkemedelstaxan.

Medicinalstyrelsen skall vid behov till apoteken meddela läkemedelspartiaffärernas försäljningspris, vilka den har godkänt att användas såsom inköpspris vid taxeringen.

II. Taxa för arbeten vid recepturen

Vid taxeringen av läkemedel, tillrett enligt läkares ordination, och ex tempore handköpsmedicin beräknas för:

mk
1. Expedition av läkemedelspreparat 2,40
2. Expedition av sådana läkemedelspreparat, vilkas expedition förutsätter speciella åtgärder såsom omröring, vägning 4,50
- för aseptiskt arbete får härtill uppbäras 9,05
3. Tillredning och expedition av aseptiska preparat 27,40
4. Tillredning och expedition av övriga än under föregående punkter nämnda preparat 9,05
5. Till de under föregående punkter nämnda priserna får läggas:
a) för distribuering i avdelade pulver och kapslar, per sats om 10 stycken eller del därav 3,00
b) för formering av suppositorier och andra motsvarande preparat, per sats om 10 stycken eller del därav samt för formering av piller, per 100 stycken eller del därav 6,60
c) för distribuering av salvor, geler och lösningar i flera delar, per dos 4,40
d) andra specialåtgärder, såsom t.ex. extraktion, neutralisation, anpassning, satiration etc., envar åtgärd särskilt 3,45
e) kvantitativ bestämning, t.ex. titrering 13,30

III. Taxering av handköpsmediciner som tillreds för lager

Handköpsmediciner, vilkas pris inte är särskilt utsatta i denna medicinaltaxa, taxeras på följande sätt:

Avdelade pulver, gelatinkapslar eller motsvarande: Med hjälp av taxan för arbeten vid recepturen beräknas priset på 100 stycken. Det sålunda erhållna priset divideras med 10, varvid erhålls priset på 10 stycken. Priset på ett avdelat pulver erhålls genom att dividera priset på 10 stycken med 9.

Hostmediciner, liniment, salvor m.m.: med hjälp av taxan för arbeten vid recepturen beräknas priset på den tiofaldiga mängden. Det sålunda erhållna priset divideras med 9, varvid erhålls priset för en sats.

Såvida preparatet innehåller endast ett ämne uppbärs för detsamma endast distribueringsavgift.

Vid försäljning av handköpspreparat, som har taxerats på ovan nämnda sätt, får till förpackningens pris fogas 26 penni för ersättning av namnlappens pris.

IV. Taxa för emballage och utrustning vid distribuering av läkemedel

Prisen för emballage, vilka används vid expedition av läkemedel, och för utrustning, som används vid distribuering av läkemedel, fastställs så, att det av partiförsäljaren eller producenten debiterade försäljningspriset inklusive omsättningsskatt multipliceras med talet 1,70.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 30 januari 1986 om medicinaltaxa (114/86).

Helsingfors den 14 december 1989

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Avdelningschef
Markus Onnela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.